Saltar ao contido principal

Manual práctico de Sociedades 2020.

Portada Manual de Sociedades 2020

Esta publicación ten efectos meramente informativos

 1. Número de identificación da publicación (NIPO)
 2. Principais novidades no ámbito da liquidación do Imposto sobre Sociedades 2020
 3. Capítulo 1. Cuestións xerais
 4. Capítulo 2. Identificación, caracteres da declaración, modelos de estados de contas e importe neto da cifra de negocios
 5. Capítulo 3. Administradores e participacións directas
 6. Capítulo 4. Estados contables do modelo 200
 7. Capítulo 5. Liquidación do Imposto sobre Sociedades: Determinación da base impoñible
 8. Capítulo 6. Liquidación do Imposto sobre Sociedades: Determinación da débeda tributaria
 9. Capítulo 7. Formalización dos modelos 200 das entidades que forman parte dun grupo que tributa en réxime de consolidación fiscal
 10. Capítulo 8. Operacións con persoas ou entidades vinculadas
 11. Capítulo 9. Réximes tributarios especiais (I)
 12. Capítulo 10. Réximes tributarios especiais (II)
 13. Capítulo 11. Réxime fiscal das cooperativas
 14. Capítulo 12. Réxime fiscal das Canarias
 15. Capítulo 13. Réxime de tributación conxunta á Administración do Estado e ás Deputacións Forais do País Vasco e / ou Comunidade Foral de Navarra
 16. Capítulo 14. O pagamento fraccionado do Imposto sobre Sociedades correspondentes ao ano 2021
 17. Capítulo 15. Imposto sobre a renda de non residentes
 18. Anexo I. Modelo 200 de declaración do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes
 19. Anexo II. Modelo 202 de pagamento fraccionado do Imposto sobre Sociedades e IRNR
 20. Apéndice normativo