Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Reversión da deterioración do valor dos elementos patrimoniais

O artigo 11.6 da LIS establece que a reversión dunha deterioración ou corrección de valor que fose fiscalmente deducible, imputarase na base impoñible do período impositivo en que se producise a devandita reversión, sexa na entidade que practicou a corrección ou noutra vinculada con ela. A mesma regra aplicarase no suposto de perdas derivadas da transmisión de elementos patrimoniais que foren novamente adquiridos.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón neste artigo, haberá que realizar unha serie de axustes que se recollerán nos recadros [00359] e [00360] «Reversión da deterioración de valor de elementos patrimoniais (art. 11.6 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • Cando se recupere o valor dun elemento cuxa depreciación nun momento anterior motivou a dotación dunha deterioración ou corrección de valor que foi fiscalmente deducible no seu momento, deberase incluír no recadro [00359] o importe correspondente á reversión da deterioración ou corrección de valor do elemento patrimonial.

  • No caso en que unha entidade transmita a unha entidade vinculada, un elemento patrimonial sobre o que computase a dotación dunha deterioración ou corrección de valor que foi fiscalmente deducible, e a reversión da deterioración ou corrección do valor, prodúcese nun momento posterior á devandita transmisión, a entidade transmitente deberá incluír no recadro [00359] o importe correspondente á devandita reversión.

    En cambio, se a transmisión se realiza a unha entidade non vinculada, no período impositivo correspondente á transmisión, a entidade transmitente deberá incluír no recadro [00360], o importe que, con ocasión da reversión da deterioración de valor do elemento patrimonial, incluíu no recadro [00359] nun período impositivo anterior.

  • No suposto en que unha entidade transmita un elemento patrimonial a un terceiro xerandose unha perda na devandita transmisión, e posteriormente vólvao a adquirir producindose unha recuperación do valor do mesmo, a entidade transmitente deberá consignar no recadro [00359] o importe correspondente á devandita reversión.