Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección polo Imposto sobre Sociedades)

 1. Formalización do cadro «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto Sociedades) (páxinas 19 e 26 bis a sexies do modelo 200)»
 2. Imputación temporal
 3. Amortizacións
 4. Perdas por deterioración do valor dos elementos patrimoniais
 5. Provisións e outros gastos
 6. Gastos non deducibles
 7. Regras de valoración
 8. Exencións
 9. Redución de rendas procedentes de determinados activos intanxibles
 10. Obra benéfico-social de caixas de aforro e fundacións bancarias
 11. Axustes derivados da aplicación da dedución por dobre imposición
 12. Axustes derivados da aplicación dos réximes tributarios especiais
 13. UEFA Women's Champions League 2020 (DÁ 6ª RDL 28/2020)
 14. Adquisición de participacións de entidades non residentes
 15. Reinvestimento de beneficios extraordinarios
 16. Entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español
 17. Correccións específicas de entidades sometidas a normativa foral
 18. Eliminacións pendentes de incorporar de sociedades que deixen de pertencer a un grupo
 19. Outras correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias
 20. Totais correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por IS)