Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

UEFA Women's Champions League 2020 (DÁ 6ª RDL 28/2020)

A disposición adicional sexta do Real Decreto-lei 28/2020, do 22 de setembro, de traballo a distancia establece un réxime fiscal específico aplicable ao final da «UEFA Women's Champions League 2020».

En relación ao Imposto sobre Sociedades, este réxime fiscal establece que as persoas xurídicas residentes en territorio español constituídas con motivo do final da « UEFA Women's Champions League 2020 » pola entidade organizadora ou polos equipos participantes estarán exentas do Imposto sobre Sociedades polas rendas obtidas durante a celebración do acontecemento e na medida en que estean directamente relacionadas coa súa participación nel .

O que se establece no parágrafo anterior aplicarase igualmente no Imposto sobre a Renda de non Residentes aos establecementos permanentes que a entidade organizadora do final da «UEFA Women’s Champions League 2020» ou os equipos participantes constitúan en España con motivo do acontecemento polas rendas obtidas durante a súa celebración e na medida que estean directamente relacionadas coa súa participación nel .

Ademais, estarán exentas as rendas obtidas sen establecemento permanente pola entidade organizadora do final da «UEFA Women's Champions League 2020» o los equipos participantes, generadas con motivo de la celebración de la final de la «UEFA Women's Champions League 2020» e na medida en que estean directamente relacionadas coa súa participación naquela .

Formalización do modelo 200

Os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que apliquen este réxime fiscal específico, para os períodos impositivos iniciados dentro do ano 2020, deberán consignar nas recadros [02312] e [02313] «UEFA Women's Champions League 2020 (DARDL 28/2020)» da páxina 13 do modelo 200, as correccións ao resultado contable que correspondan pola aplicación das exencións ás que se fixo referencia no apartado anterior.