Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Obra benéfico-social de caixas de aforro e fundacións bancarias

En aplicación do que se dispón no artigo 24 da LIS, as caixas de aforro e fundacións bancarias deberán realizar os seguintes axustes nos recadros [00373] e [00374] «Obra benéfico-social das caixas de aforro e fundacións bancarias (art. 24 LIS) »:

1. Artigos 24.1 e 24.2 da LIS

Segundo o que se dispón no artigo 24.1 da LIS serán deducibles fiscalmente as cantidades que as caixas de aforro e as fundacións bancarias destinen dos seus resultados ao financiamento de obras benéfico-sociais, de conformidade coas normas polas que se rexen.

Neste sentido, o artigo 24.2 da LIS establece que as cantidades asignadas á obra benéfico-social das caixas de aforro e das fundacións bancarias deberán aplicarse, polo menos, nun 50 por cento, no mesmo período impositivo ao que corresponda a asignación, ou no inmediato seguinte, á realización dos investimentos afectos, ou a sufragar gastos de sostemento das institucións ou establecementos acollidas a aquela.

Formalización do modelo 200

En consecuencia, as caixas de aforro e fundacións bancarias deberán incluír no recadro [00374] de diminucións as cantidades que destinen do resultado do exercicio correspondente ao período impositivo obxecto de declaración ao financiamento das obras benéfico-sociais.

2. Artigo 24.3 da LIS

Non se integrarán na base impoñible:

  1. Os gastos de mantemento da obra benéfico-social que se realicen con cargo ao fondo de obra social, aínda cando excedesen das asignacións efectuadas, sen prexuízo de que teñan a consideración de aplicación de futuras asignacións. Non obstante, os devanditos gastos serán fiscalmente deducibles cando, de conformidade coa normativa contable que resulte aplicable, rexístrense con cargo á conta de perdas e ganancias.

  2. As rendas derivadas da transmisión de investimentos afectos á obra benéfico-social.

Formalización do modelo 200

As caixas de aforro e fundacións bancarias deberán incluír no recadro [00373] de aumentos, o importe dos gastos de mantemento da obra benéfico-social no período impositivo da súa devindicación, e no recadro [00374] de diminucións, o importe das rendas derivadas da transmisión de investimentos afectos á obra benéfico-social no período impositivo da devindicación das devanditas rendas.

3. Artigo 24.4 da LIS

A dotación á obra benéfico-social realizada polas fundacións bancarias ou, se é o caso, os gastos de mantemento da obra benéfico-social que, de acordo coa normativa contable que resulte aplicable, rexístrense con cargo á conta de perdas e ganancias, poderán reducir a base impoñible das entidades de crédito en que participen, na proporción que os dividendos percibidos das citadas entidades representen respecto dos ingresos totais das fundacións bancarias, ata o límite máximo dos citados dividendos.

Para ter en conta:

Para poder aplicarse a devandita redución, a fundación bancaria deberá comunicar á entidade de crédito que satisfixese os dividendos o importe da redución así calculada e a non aplicación da devandita cantidade como partida fiscalmente deducible na súa declaración deste Imposto.

Formalización do modelo 200

Sempre que se cumpra o que se dispón no artigo 24.4 da LIS , as fundacións bancarias deberán incluír no recadro [00373] de aumentos, o importe da dotación á obra benéfico-social, ou se é o caso, o dos seus gastos de mantemento, na proporción que os dividendos percibidos das entidades de crédito representen respecto dos ingresos totais das fundacións bancarias e ata o límite máximo dos citados dividendos. Para iso, a fundación bancaria deberá comunicar á entidade de crédito que satisfixese os dividendos o importe da redución así calculada e a non aplicación da devandita cantidade como partida fiscalmente deducible na súa declaración deste Imposto.