Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Gastos non deducibles

O artigo 15 da LIS recolle unha serie de gastos contables que non se consideran fiscalmente deducibles, polo que cumprirá realizar axustes ao resultado contable como se detalla a continuación:

 1. Gastos non deducibles por considerarse retribución de fondos propios
 2. Gastos derivados da contabilización do Imposto sobre Sociedades
 3. Multas, sancións e outros
 4. Perdas do xogo
 5. Gastos por donativos e liberalidades
 6. Gastos de actuacións contrarias ao ordenamento xurídico
 7. Gastos por operacións realizadas con paraísos fiscais
 8. Gastos financeiros derivados de débedas con entidades do grupo
 9. Gastos derivados da extinción da relación laboral ou mercantil
 10. Gastos correspondentes a operacións realizadas con persoas ou entidades vinculadas
 11. Asimetrías híbridas
 12. Perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades
 13. Diminución de valor orixinado por criterio de valor razoable
 14. Débeda tributaria de actos xurídicos documentados (Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados)
 15. Gastos que sexan obxecto da dedución por investimentos realizados polas Autoridades portuarias
 16. Limitación na deducibilidade de gastos financeiros