Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Gastos non deducibles por considerarse retribución de fondos propios

O artigo 15 a) da LIS establece que os gastos que representen unha retribución dos fondos propios non serán fiscalmente deducibles.

Con esta finalidade, terá a consideración de retribución de fondos propios, a correspondente aos valores representativos do capital ou dos fondos propios de entidades, con independencia da súa consideración contable.

Así mesmo, terán a consideración de retribución de fondos propios a correspondente aos préstamos participativos outorgados por entidades que formen parte do mesmo grupo de sociedades segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas.

Importante:

No referente aos préstamos participativos, a disposición transitoria décimo sétima da LIS establece que o que se dispón no artigo 15 a) da LIS , non resultará de aplicación aos préstamos participativos outorgados con anterioridade a 20 de xuño de 2014.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón neste precepto, o contribuínte deberá realizar no período impositivo en que contabilice estes gastos considerados non deducibles, un axuste positivo ao resultado contable no recadro [01002] «Gastos non deducibles por considerarse retribución de fondos propios (art. 15 a) LIS)» da páxina 12 do modelo 200.