Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Gastos correspondentes a operacións realizadas con persoas ou entidades vinculadas

Conforme ao que se establece no artigo 15 j) da LIS, non terán a consideración de gastos fiscalmente deducibles os correspondentes a operacións realizadas con persoas ou entidades vinculadas que, como consecuencia dunha cualificación fiscal diferente nestas , non xeren ingreso ou xeren un ingreso exento ou sometido a un tipo de gravame nominal inferior ao 10 por cento.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón neste precepto, o contribuínte deberá realizar os seguintes axustes nos recadros [01009] e [01010] «Gastos correspondentes a operacións realizadas con persoas ou entidades vinculadas (art. 15 j) LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • No período impositivo en que se contabilicen os referidos gastos non deducibles fiscalmente, deberase realizar un axuste positivo ao resultado contable no recadro [01009].

  • Non obstante, aínda que se dean as condicións recollidas no devandito artigo, se en períodos impositivos posteriores, o contribuínte acredita que existen motivos económicos válidos para a realización das devanditas operacións, os devanditos gastos financeiros consideraranse fiscalmente deducibles, polo que deberá realizar un axuste negativo no recadro [01010].

Novidade:

O Real Decreto-lei 4/2021, do 9 de marzo, polo que se modifican a Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, e o texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, aprobado mediante Real decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo, en relación coas asimetrías híbridas, introduce con efecto para períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020 e que non concluísen á entrada en vigor deste Real Decreto-lei (11 de marzo de 2021), un novo artigo 15 bis na LIS , coa conseguinte derrogación do artigo 15 j) da LIS , e engade os apartados 6 e 7 ao artigo 18 do texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, co obxecto de traspor a Directiva (UE ) 2016/1164 do Consello, do 12 de xullo de 2016, na redacción dada pola Directiva (UE) 2017/952 do Consello, do 29 de maio de 2017, no relativo ás asimetrías híbridas que teñen lugar entre España e outros Estados Membros e entre España e terceiros países ou territorios.

En consecuencia, o axuste dos recadros [01009] e [01010] «Gastos correspondentes a operacións realizadas con persoas ou entidades vinculadas (art. 15 j) LIS)» poderá realizarse cando o contribuínte teña un período impositivo que conclúa con anterioridade ao 11 de marzo de 2021, é dicir, o período impositivo  ten que finalizar  antes da entrada en vigor do Real Decreto-lei 4/2021, do 9 de marzo.

Este axuste de «Gastos correspondentes a operacións realizadas con persoas ou entidades vinculadas (art. 15 j) LIS)» é incompatible co axuste «Asimetrías híbridas».