Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Gastos derivados da extinción da relación laboral ou mercantil

O artigo 15 i) da  LIS establece que non serán deducibles fiscalmente os gastos derivados da extinción da relación laboral, común ou especial, ou da relación mercantil a que se refire o artigo 17.2.e) da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio, ou de ambas as dúas, aínda cando se satisfagan en varios períodos impositivos, que excedan, para cada perceptor, do maior dos seguintes importes:

  • 1 millón de euros.

  • O importe establecido con carácter obrigatorio no Estatuto dos Traballadores , na súa normativa de desenvolvemento ou, se é o caso, na normativa reguladora da execución de sentenzas, sen que poida considerarse como tal a establecida en virtude de convenio, pacto ou contrato. Non obstante, nos supostos de despedimentos colectivos realizados de conformidade co que se dispón no artigo 51 do Estatuto dos Traballadores, ou producidos polas causas previstas na letra c) do artigo 52 do citado Estatuto, sempre que, en ambos os dous casos, débanse a causas económicas, técnicas, organizativas, de produción ou por forza maior, será o importe establecido con carácter obrigatorio no mencionado Estatuto para o despedimento improcedente.

Con esta finalidade, computaranse as cantidades satisfeitas por outras entidades que formen parte dun mesmo grupo de sociedades en que concorran as circunstancias previstas no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da súa residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón neste precepto, o contribuínte deberá realizar no período impositivo en que contabilice estes gastos considerados non deducibles, un axuste positivo ao resultado contable no recadro [01817] «Gastos derivados da extinción da relación laboral ou mercantil (art. 15 i) LIS)» da páxina 12 do modelo 200.