Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Gastos que sexan obxecto da dedución por investimentos realizados polas Autoridades portuarias

A disposición final sexta do Real Decreto-lei 26/2020, do 7 de xullo, de medidas de reactivación económica para facer fronte ao impacto do COVID-19 nos ámbitos de transportes e vivenda, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020 que non concluísen a 9 de xullo de 2020 (data de entrada en vigor do Real Decreto-lei), en relación coa nova dedución por investimentos realizados polas autoridades portuarias reguladas no artigo 38 bis da LIS , establece no artigo 15 n) da LIS un novo suposto de gasto non deducible.

Con esta finalidade, o citado artigo 15 n) da LIS establece que non serán deducibles aqueles gastos que sexan obxecto da dedución por investimentos realizados polas autoridades portuarias reguladas no devandito artigo 38 bis da LIS , incluídos os correspondentes á amortización dos activos cuxa investimento xerase o dereito á mencionada dedución.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón no artigo 15 n) da LIS , o contribuínte no período impositivo en que se contabilicen os referidos gastos non deducibles fiscalmente, deberá realizar un axuste positivo no recadro [02311] «Gastos que sexan obxecto da dedución por investimentos realizados polas autoridades portuarias (art. 15 n) LIS)» da páxina 12 do modelo 200.