Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Gastos financeiros derivados de débedas con entidades do grupo

Conforme ao que se establece no artigo 15 h) da LIS, non serán deducibles os gastos financeiros reportados no período impositivo, derivados de débedas con entidades do grupo segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, destinadas á adquisición, a outras entidades do grupo, de participacións no capital ou fondos propios de calquera tipo de entidades, ou á realización de achegas no capital ou fondos propios doutras entidades do grupo, non sendo que o contribuínte acredite que existen motivos económicos válidos para a realización das devanditas operacións, como poden ser supostos de reestruturación dentro do grupo, consecuencia directa dunha adquisición a terceiros, ou ben aqueles supostos en que se produce unha auténtica xestión das entidades participadas adquiridas desde o territorio español.

Formalización do modelo 200

Con esta finalidade, no período impositivo en que se contabilicen os referidos gastos financeiros considerados non deducibles fiscalmente, deberase realizar un axuste positivo ao resultado contable no recadro [00508] «Gastos financeiros derivados de débedas con entidades do grupo (art. 15 h) LIS)» da páxina 12 do modelo 200.