Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Adquisición de participacións de entidades non residentes

A disposición transitoria décimo cuarta da  LIS establece que a dedución establecida para a adquisición de participacións de entidades non residentes, no apartado 5 do artigo 12 do RDLeg. 4/2004, do 5 de marzo, segundo redacción vixente para os períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, continuará sendo de aplicación, coas condicións e consideracións que se sinalan máis adiante.

Esta dedución da base impoñible por adquisición de participacións de entidades non residentes está suxeita, ademais, ás condicións e consideracións seguintes:

  • Non será de aplicación ás adquisicións de valores representativos da participación en fondos propios de entidades non residentes en territorio español, realizadas a partir do 22 de decembro de 2007, sen prexuízo do que se establece no apartado 3 do artigo 1 da Decisión da Comisión Europea do 28 de outubro de 2009 e no apartado 3 do artigo 1 da Decisión da Comisión do 12 de xaneiro de 2011, relativa á amortización fiscal do fondo de comercio financeiro para a adquisición de participacións estranxeiras, asunto C-45/2007, con respecto ás adquisicións relacionadas cunha obriga irrevogable convida antes do 22 de decembro de 2007. Non obstante, tratandose de adquisicións de valores que confiran a maioría da participación nos fondos propios de entidades residentes noutro Estado non membro da Unión Europea, realizadas entre o 22 de decembro de 2007 e o 21 de maio de 2011, poderá aplicarse a dedución cando se demostre a existencia de obstáculos xurídicos explícitos ás combinacións transfronteirizas de empresas, nos termos establecidos nos apartados 4 e 5 do artigo 1 da citada Decisión da Comisión do 12 de xaneiro de 2011, de acordo co que se establece no parágrafo terceiro do artigo 12.5 do RDLeg . 4/2004, na súa redacción dada pola disposición final sexta da Lei 31/2011, do 4 de outubro, aínda que contendo a correspondente afectación pola corrección de erros (publicada en DOUE do 26 de novembro de 2011)  da referida Decisión da Comisión Europea do 12 de xaneiro de 2011, segundo a cal, para as adquisicións realizadas o día 21 de decembro de 2007 poderase aplicar o mencionado artigo 12.5 do RDLeg . 4/2004.

  • E tendo en conta que existiron outras redaccións do artigo 12.5 do RDLeg . 4/2004 anteriores á dada pola Lei 31/2011, para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015, deberase ter en conta o seguinte:

    • En relación ás adquisicións de participacións de entidades non residentes en territorio español efectuadas a partir do 1 de xaneiro de 2011, a dedución soamente será aplicable nos supostos admisibles segundo a redacción do parágrafo terceiro do artigo 12.5 do RDLeg . 4/2004 dada pola Lei 31/2011.

    • En relación ás adquisicións de participacións de entidades non residentes en territorio español efectuadas a partir do 22 de decembro de 2007, o importe correspondente relativo á dedución pendente xerada en períodos impositivos iniciados antes do 1 de xaneiro de 2011 soamente será aplicable aos casos permitidos na redacción do parágrafo terceiro do artigo 12.5 do RDLeg . 4/2004 dada pola Lei 31/2011, coa mencionada afectación.

    • En relación ás participacións de entidades non residentes en territorio español adquiridas entre o 1 de xaneiro de 2002 e 21 de decembro de 2007, poderanse deducir as cantidades pendentes que correspondan.

Formalización do modelo 200

Os  contribuíntes que en períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2002 adquirisen valores representativos da participación en fondos propios de entidades non residentes en territorio español cuxas rendas poidan acollerse á exención establecida no artigo 21 do RDLeg . 4/2004 ou a exención prevista no artigo 20 bis da Lei 43/1995, deberán realizar os seguintes axustes nos recadros [00329] e [00330] «Adquisición de participacións de entidades non residentes (DT 14ª LIS)» da páxina 13 do modelo 200:

  • No recadro [00330] de diminucións incluirán o importe que non corresponda imputar aos bens e dereitos da entidade non residente en territorio español, da diferenza (positiva) entre o prezo de adquisición da participación e o patrimonio neto da sociedade participada á data de adquisición, en proporción a esa participación.

  • E cando transmitan os referidos valores, deberán consignar no recadro [00329] de aumentos aquel importe que, con motivo da adquisición dos mesmos, incluíron no recadro [00330] como diminución.