Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Eliminacións pendentes de incorporar de sociedades que deixen de pertencer a un grupo

O artigo 64 da  LIS establece que as eliminacións se realizarán de acordo cos criterios establecidos nas Normas para a Formulación de Contas Anuais Consolidadas, aprobadas polo Real decreto 1159/2010, do 17 de setembro, sempre que afecten as bases impoñibles individuais e coas especificidades previstas nesta Lei.

Así mesmo, o artigo 65.1 da LIS establece que os resultados eliminados se incorporarán á base impoñible do grupo fiscal cando así se estableza nas Normas para a Formulación de Contas Anuais Consolidadas, aprobadas polo Real decreto 1159/2010, do 17 de setembro.

Non obstante, os resultados eliminados integraranse a base impoñible individual da entidade que xerase eses resultados e deixe de formar parte do grupo fiscal segundo o previsto na letra a) do artigo 74.1 da LIS , no período impositivo en que se produza a devandita exclusión.

Formalización do modelo 200

Con esta finalidade, nos recadros [01027] e [01028] «Eliminacións pendentes de incorporar de sociedades que deixen de pertencer a un grupo» da páxina 13 do modelo 200, recolleranse os importes correspondentes á incorporación dos resultados eliminados pendentes de incorporar a base impoñible individual da entidade que xerou os devanditos resultados e deixase de formar parte do grupo fiscal. A devandita incorporación realizarase no período impositivo en que se producise a exclusión.