Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Totais correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por IS)

Nos recadros [00417] e [00418] «Totais correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por IS da páxina 13 do modelo 200, débese recoller o importe correspondente ás sumas totais das correccións, de aumento e de diminución, do apartado «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por IS) »:

  • No recadro [00417] recollerase o total das correccións de aumento, mediante a suma dos importes dos recadros [00355] ata [00413] inclusive, da columna «Aumentos».

  • No recadro [00418] recollerase o total das correccións de diminucións, mediante a suma dos importes dos recadros [00356] ata [00414] inclusive, da columna «Diminucións».

Ao cubrir as correccións das páxinas 12 e 13 do modelo 200, mostrarase un cadro de desagregación onde se detallará se se trata de correccións permanentes, temporarias con orixe no exercicio ou temporarias con orixe en exercicios anteriores, consignando tamén para as diferenzas temporarias o saldo pendente a fin de exercicio. Estes datos agruparanse nas páxinas 26 bis a 26 sexies, do modelo 200 trasladando os totais ao cadro «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto Sociedades)» da páxina 19 do devandito modelo.

Pode consultar como cubrir o devandito cadro no apartado Formalización do cadro «Detalle das correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias (excluída a corrección por Imposto Sociedades» (páxinas 19 e 26 bis a sexies do modelo 200)».