Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español

A Lei 46/2002, do 18 de decembro, de reforma parcial do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e pola que se modifican as Leis dos Impostos sobre Sociedades e sobre a Renda de non Residentes incluíu entre os contribuíntes deste último imposto ás entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro, distinguindo entre as que teñen presenza en territorio español e as que non téñena, segundo se exercen ou non actividades económicas en España. Para que exista presenza en territorio español cómpre que todo ou parte das actividades económicas desenvólvanse, de maneira continuada ou habitual, mediante instalacións ou lugares de traballo de calquera índole, ou actuen nel a través dun axente autorizado para contratar, en nome e por conta da entidade.

O artigo 38 do TRLIRNR contén as regras de tributación destas entidades con presenza en territorio español (consulte o Capítulo 15 deste Manual Práctico). En particular, a súa base impoñible estará constituída pola parte da renda que resulte atribuíble aos membros non residentes da entidade, calquera que sexa o lugar da súa obtención, e deberá determinarse conforme ao que se establece no artigo 89 da Lei do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

Formalización do modelo 200

En consecuencia, estas entidades utilizarán os recadros [00409] e [00410] «Entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español (artigo 38 TRLIRNR)» da páxina 13 do modelo 200 para efectuar os axustes que procedan pola aplicación das súas regras específicas de tributación.