Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Correccións específicas de entidades sometidas a normativa foral

Nos recadros [00411] e [00412] «Correccións específicas de entidades sometidas a normativa foral» da páxina 13 do modelo 200 recolleranse, respectivamente, os aumentos e as diminucións que non se inclúan en ningunha outro recadro de correccións ao resultado da conta de perdas e ganancias e que proceda efectuarse sobre o devandito resultado para a determinación da base impoñible por aplicación da normativa foral correspondente, exclusivamente polas entidades sometidas á devandita normativa de acordo co que se establece no Concerto Económico da Comunidade Autónoma do País Vasco, aprobado pola Lei 12/2002, do 23 de maio e no Convenio Económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, aprobado pola Lei 28/1990, do 26 de decembro.