Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Información a subministrar

O artigo 14 do   RIS establece que a información país por país comprenderá, respecto do período impositivo da entidade dominante, de forma agregada, por cada país ou xurisdición:

  1. Ingresos brutos do grupo , distinguindo entre os obtidos con entidades vinculadas ou con terceiros.

  2. Resultados antes do Imposto sobre Sociedades ou Impostos de natureza idéntica ou análoga ao mesmo.

  3. Impostos sobre Sociedades ou Impostos de natureza idéntica ou análoga satisfeitos, incluíndo as retencións soportadas.

  4. Impostos sobre Sociedades ou Impostos de natureza idéntica ou análoga ao mesmo reportados, incluíndo as retencións.

  5. Importe da cifra de capital e outros resultados non distribuídos na data de conclusión do período impositivo.

  6. Cadro de persoal medio.

  7. Activos materiais e investimentos inmobiliarios distintos de tesourería e dereitos de crédito.

  8. Lista de entidades residentes, incluíndo os establecementos permanentes e actividades principais realizadas por cada unha delas .

  9. Outra información que se considere relevante e unha explicación, se é o caso, dos datos incluídos na información.