Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Capítulo 8. Operacións con persoas ou entidades vinculadas

A  LIS establece que a valoración contable é o criterio xeral que debe terse en conta para determinar a contía do Imposto sobre Sociedades.

Non obstante, para determinados negocios xurídicos e operacións, entre os que se inclúen as operacións vinculadas, este criterio substitúese polo de valor de mercado. Por este motivo, e de acordo co establecido polo artigo 18 da LIS , o valor que debe considerarse para computar estas operacións é aquel que se acordaría por persoas ou entidades independentes en condicións que respecten o principio de libre competencia.

O establecemento deste criterio especial de valoración implica que as empresas, por un lado, informen á Administración tributaria das operacións levadas a cabo no exercicio (obrigas de información ); e por outro, dispoñan da necesaria xustificación que acredite que a valoración se efectuou correctamente (obrigas de documentación ).

Para os períodos impositivos que se iniciaron a partir do 1 de xaneiro de 2015, a Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, e sobre todo, o Regulamento do Imposto sobre Sociedades aprobadas polo Real decreto 634/2015, do 10 de xullo, no seu Capítulo V "Información e documentación sobre entidades e persoas vinculadas" do Título I, introduciron unha serie de novidades que supuxeron unha modificación substancial das obrigas de información e documentación das devanditas operacións.

Posteriormente, e con efectos para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2016, o Real decreto 1074/2017, do 29 de decembro, modificou a regulación da información e documentación sobre entidades e operacións vinculadas reguladas no Regulamento do Imposto sobre Sociedades, para incorporar a obriga de presentar a denominada información país por país. Esta modificación baséase nas conclusións adoptadas no denominado Plan de acción «BEPS», isto é, «Base Erosion and Profit Shifting» (o Plan de acción contra a erosión da base impoñible e o traslado de beneficios), que se foron elaborando no seo da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE) e que culminaron no ano 2015 na denominada «Acción 13» que, entre outros aspectos, recolle unha serie de normas tendentes a facilitar esa información.

A continuación, analizaremos o contido das obrigas de información e documentación, tendo en conta que a obriga de información é unha obriga distinta e independente da obriga de documentación.

  1. Obrigas de información
  2. Obrigas de documentación