Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Obrigas de documentación

O artigo 18.1 da  LIS esixe que as operacións efectuadas entre persoas ou entidades vinculadas valórense a valor de mercado.

Entenderase por valor de mercado aquel que se acordaría por persoas ou entidades independentes en condicións que respecten o principio de libre competencia.

O artigo 18.2 da LIS establece que se considerarán persoas ou entidades vinculadas as seguintes:

  1. Unha entidade e os seus socios ou partícipes.

  2. Unha entidade e os seus conselleiros ou administradores, agás no correspondente á retribución polo exercicio das súas funcións.

  3. Unha entidade e o cónxuxes ou persoas unidas por relacións de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao dos socios ou partícipes, conselleiros ou administradores.

  4. Dúas entidades que pertenzan a un grupo.

  5. Unha entidade e os conselleiros ou administradores doutra entidade, cando ambas as dúas entidades pertenzan a un grupo.

  6. Unha entidade e outra entidade participada pola primeira indirectamente en, polo menos, o 25 por cento do capital social ou dos fondos propios.

  7. Dúas entidades nas que os mesmos socios, partícipes ou a seus cónxuxes, ou persoas unidas por relacións de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao, participen, directa ou indirectamente en, polo menos, o 25 por cento do capital social ou os fondos propios.

  8. Unha entidade residente en territorio español e os seus establecementos permanentes no estranxeiro.

Nos supostos en que a vinculación se defina en función da relación dos socios ou partícipes coa entidade, a participación deberá ser igual ou superior ao 25 por cento. A mención aos administradores incluirá aos de dereito e aos de feito.

Existe grupo cando unha entidade ostente ou poida ostentar o control doutra ou outras segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da súa residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas.

  1. Documentación específica
  2. Cadro resumo