Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cadro resumo

Obrigados á documentación nas operacións vinculadas
Obrigados a presentar documentación específica (*)Do grupoDo contribuínte
Importe neto da cifra de negocios ≥ 45 M € 
Si Si
Importe neto da cifra de negocios < 45 M €
Non Si (**)
Empresa reducida dimensión
Non Si

(*) Operacións excluídas de obriga de documentación específica

  • Realizadas entre entidades do mesmo grupo fiscal

  • Realizadas entre AIE e UTES do mesmo grupo fiscal, agás UTES ou outras formas análogas de colaboración que se acollan á exención das rendas obtidas no estranxeiro a través do EP ##3##(art. 22 LIS)

  • Operacións realizadas en ámbito de ofertas públicas de venda ou de ofertas públicas de adquisición de valores

  • Operacións realizadas con mesma persoa ou entidade vinculada sempre que importe de contraprestación do conxunto de operacións ≤ 250.000 €

(**) Operacións excluídas de documentación específica do contribuínte con INCN < 45 M €

  • Operacións con persoas físicas que tributen en estimación obxectiva que a participación individual ou conxuntamente cos seus familiares sexa ≥ 25% do capital ou fondos propios

  • Transmisión de valores ou participacións nos fondos propios de entidades non admitidos a negociación ou admitidos en paraísos fiscais

  • Transmisión de negocios, inmobles e operacións sobre activos intanxibles