Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Elección de modalidade

O contribuínte poderá optar por unha ou outra modalidade de pagamento fraccionado.

Non obstante, o anterior unicamente quedan obrigados á modalidade regulada no artigo 40.3 da LIS, os contribuíntes:

  • Cuyo importe neto da cifra de negocios superase a cantidade de 6 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo ao que corresponda o pagamento fraccionado.

  • Que se acollan ao Réxime especial das Entidades Navieiras en Función da Tonelaxe establecido no Capítulo XVI do Título VII da LIS . Estes contribuíntes deben ter en conta que a aplicación da modalidade do artigo 40.3 da LIS , realizarase sobre a base impoñible calculada conforme ás regras establecidas no artigo 114 da LIS , e aplicando a porcentaxe a que se refire o artigo 115 da LIS , sen computar dedución algunha sobre a parte de cota derivada da parte de base impoñible determinada segundo o que se dispón no apartado 1 do artigo 114 da LIS .

Os contribuíntes deberán exercer a opción na correspondente declaración censual, tendo en conta que:

  • Se o período impositivo a que se refira a citada opción coincide co ano natural, a opción exercerase durante o mes de febreiro.

  • Se non coincide co ano natural, o exercicio da opción deberá realizarse na correspondente declaración censual, durante o prazo de dous meses contado desde o inicio do devandito período impositivo, ou dentro do prazo comprendido entre o inicio do devandito período impositivo e a finalización do prazo para efectuar o primeiro pagamento fraccionado correspondente ao referido período impositivo, cando este último prazo fóra inferior a dous meses.

O exercicio da opción vinculará ao contribuínte respecto dos pagamentos correspondentes ao mesmo período impositivo e seguintes, en tanto non se renuncie a través da correspondente declaración censual, que deberá exercitarse nos mesmos prazos establecidos no parágrafo anterior.