Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Pasivo

PasivoNº claveEquivalencias contas PCEANº claveEquivalencias contas PCEA
Pasivos financeiros mantidos para negociar - - [00163] 1765
Outros pasivos financeiros a valor razoable con cambios en perdas e ganancias - - [00164] -
Débitos e partidas a pagar - - [00165] [00166] + [00167] + [00168] + [00172] + [00173] + [00174] + [00175] + [00176] + [00177]
Pasivos subordinados [00166] 178 - -
Depósitos recibidos por reaseguro cedido [00167] 186 - -
Débedas por operacións de seguro [00168] [00169] + [00170] + [00171] - -
Débedas con asegurados [00169] 434 - -
Débedas con mediadores [00170] 433 - -
Débedas condicionadas [00171] 45 - -
Débedas por operacións de reaseguro [00172] 400, 401 - -
Débedas por operacións de coaseguro [00173] 402 - -
Obrigas e outros valores negociables [00174] 177 - -
Débedas con entidades de crédito [00175] 170 - -
Débedas por operacións preparatorias de contratos de seguro [00176] 421 - -
Outras débedas [00177] [00178] + [00179] + [00180] - -
Débedas coas Administracións públicas [00178] 4750, 4751, 4758, 478, 476, 477 - -
Outras débedas con entidades do grupo e asociadas [00179] 1603, 1604, 1633, 1634 - -
Resto doutras débedas [00180] (1034), (1044), 150, (153), (154), 1605, 1635, 171, 172, 173, 174, 175, 179, 180, 181, (190), (192), 194, (195), (197), 199, 41, 465, 466, 51, 556 - -
Derivados de cobertura - - [00181] 1768
Provisións técnicas - - [00182] [00183] + [00184] + [00185] + [00190] + [00191] + [00192]
Provisión para primas non consumidas [00183] 300 - -
Provisión para riscos en curso [00184] 301 - -
Provisión de seguros de vida [00185] [00186] + [00187] + [00188] + [00189] - -
Provisión para primas non consumidas [00186] 310 - -
Provisión para risco en curso [00187] 311 - -
Provisión matemática [00188] 312 - -
Provisión de seguros de vida cando o risco de investimento asúmao o tomador [00189] 32 - -
Provisión para prestacións [00190] 340, 341, 342, 343, 350, 351, 352, 353 - -
Provisión para participación en beneficios e para extornos [00191] 360 - -
Outras provisións técnicas [00192] 370, 371 - -
Provisións non técnicas - - [00193] [00194] + [00195] + [00196] + [00197]
Provisións para impostos e outras continxencias legais [00194] 141 - -
Provisión para pensións e obrigas similares [00195] 140 - -
Provisión para pagamentos por convenios de liquidación [00196] 496 - -
Outras provisións non técnicas [00197] 142, 143, 147, 148 -- -
Pasivos fiscais - - [00198] [00199] + [00200]
Pasivos por imposto corrente [00199] 4752 - -
Pasivos por imposto diferido [00200] 479 - -
Resto de pasivos - - [00201] [00202] + [00203] + [00204] + [00205]
Periodizacións [00202] 482, 485, 561, 563 - -
Pasivos por asimetrias contables [00203] 188, (268) - -
Comisións e outros custos de adquisición do reaseguro cedido [00204] 182 - -
Outros pasivos [00205] - - -
Pasivos vinculados con activos mantidos para a venda - - [00206] 584, 585, 586, 587, 588, 589
TOTAL PASIVO - - [00207] [10063] + [00164] + [00165] + [00181] + [00182] + [00193] + [00198] + [00201] + [00206]

Nota á táboa:

Os números de contas teñen carácter orientador respecto das correspondentes rúbricas do pasivo en que se inclúen.