Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Suposto práctico de deducións

Exemplo:

A sociedade «A» cuxo exercicio económico ten unha duración de doce meses e é coincidente co ano natural, conta cos seguintes datos á hora de presentar a súa declaración do Imposto sobre Sociedades do exercicio 2020:

 1. A cota íntegra, minorada nas deducións por dobre imposición e nas bonificacións (recadro [00582] «Cota íntegra axustada positiva» da páxina 14 do modelo 200), é de 100.000 euros.

 2. Ten pendentes de aplicación as seguintes deducións procedentes de períodos anteriores:

  • Exercicio 2014: Por investimento de beneficios: 20.000 euros.

  • Exercicio 2015: Por gastos en investigación e desenvolvemento: 2000 euros.

  • Exercicio 2016: Por donativos á UNICEF ##1##: 1.000 euros.

  • Exercicio 2017: Por creación de emprego para traballadores con discapacidade: 3.300 euros.

  • Exercicio 2018: Pola súa participación no Programa Universo Muller: 1.800 euros.

  • Exercicio 2019: Por gastos en innovación tecnolóxica: 2.500 euros.

 3. Durante o exercicio 2020, realizou investimentos nas Canarias por adquisición de activos fixos materiais que, de acordo co que se dispón na Lei 20/1991, dan dereito a unha dedución por importe de 2000 euros.

 4. O importe da dedución por actividades de investigación e desenvolvemento correspondente a gastos e investimentos efectuados no exercicio 2020 ascende a 21.000 euros (excede do 10 por cento da cota íntegra de 2020 minorada nas deducións para evitar a dobre imposición e as bonificacións). No exercicio 2020, non efectúa investimentos en innovación tecnolóxica.

Solución:

Cota íntegra axustada positiva (recadro [00582]): 100.000 euros

Aplicación das deducións:

 • Por investimento de beneficios 2014 (saldo pendente): 20.000

  Aplícase: 20.000

 • Por gastos en investigación e desenvolvemento 2015 (saldo pendente): 2000

  Aplícase (1): 2000

 • Por donativos á UNICEF 2016 (saldo pendente): 1.000

  Aplícase: 1.000

 • Por creación de emprego para traballadores con discapacidade 2017 (saldo pendente): 3.300

  Aplícase (1): 3.300

 • Pola súa participación no programa Universo Muller 2018 (saldo pendente): 1.800

  Aplícase (1): 1.800

 • Por gastos en innovación tecnolóxica 2019 (saldo pendente): 2.500

  Aplícase (1): 2.500

 • Por investimentos nas Canarias realizadas en 2020: 2000

  Aplícase (2): 2000

 • Por gastos en investigación e desenvolvemento 2020: 21.000

  Aplícase (1) (3): 20.400

Cálculo cota líquida positiva :

Cota íntegra, minorada en deducións por dobre imposición e bonificacións = 100.000 euros

(-) Deducións aplicadas = 53.000 euros

Cota líquida positiva (recadro [00582]) = 47.000 euros

Notas ao exemplo:

(1) O límite conxunto das deducións do Capítulo IV do Título VI da LIS ascende a 50.000 euros. De acordo co previsto no artigo 39 da LIS elévase do 25 por cento ao 50 por cento sobre a cota íntegra axustada positiva, ao exceder o importe da dedución por actividades de investigación e desenvolvemento e innovación tecnolóxica do 10 por cento do devandito importe. (volver investigación 2015) (volver creación) (volver participación) (volver innovación) (volver investigación 2020)

(2) O límite aplicable segundo a Lei 20/1991, ascende ao 50 por cento sobre a cota íntegra axustada positiva (50.000 euros). (Volver)

(3) Esta dedución non se pode aplicar na súa totalidade por superar o referido límite conxunto. (Volver)

Formalización da declaración do Imposto no exercicio 2020 (cadros páxinas 16 bis, 17 e 18 do modelo 200)

Deducións investimento nas Canarias con límites incrementados
Total [00886] 2000 [00590] 2000 [00887] 0
DeduciónsDedución pendente
xerada
Aplicado nesta
liquidación
Pendente de aplicación en
exercicios futuros
2020: Investimentos nas Canarias
(Lei 20/1991)
[02347] 2000 [02348] 2000 [02349] 0
Deducións para incentivar determinadas actividades
(Cap. IV Tít. VI, DT 24ª.3 LIS e art. 27.3 primeira Lei 49/2002)
Total [00831] 51.600 [00588] 51.000 [00832] 600
DeduciónsDedución pendente
xerada
Aplicado nesta
liquidación
Pendente de aplicación en
exercicios futuros
2014: Suma deducións Cap. IV Tít. VI
Lei 43/95 e RDLeg. 4/2004
[01063] 20.000 [01064] 20.000 [01065] 0
2015: Investigación e desenvolvemento (CT) [00986] 2000 [00810] 2000 [00507] 0
2016: Suma deducións Cap. IV Tít. VI
Lei 43/95, RDLeg. 4/2004 e LIS (agás I+D+i)
[01614] 1.000 [01615] 1.000 [01616] 0
2017: Suma deducións Cap. IV Tít. VI
Lei 43/95, RDLeg. 4/2004 e LIS
[01847] 3.300 [01848] 3.300 [01849] 0
2018: Suma deducións Cap. IV Tít. VI
Lei 43/95, RDLeg. 4/2004 e LIS (agás I+D+i)
[02218] 1.800 [02219] 1.800 [02220] 0
2019: Innovación tecnolóxica (IT) [02359] 2.500 [02360] 2.500 [02361] 0
2020: Investigación e desarollo (CT) [00798] 21.000 [00799] 20.400 [00800] 600