Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Capítulo 6. Liquidación do Imposto sobre Sociedades: Determinación da débeda tributaria

Mediante a formalización das páxinas 14 e 14 bis do modelo 200 o contribuínte determina a cota do imposto a ingresar ou a devolver. Trátase dunhas páxinas resumo en que se recollen os resultados doutras páxinas do modelo de declaración e das que se extraen, así mesmo, determinadas partidas para cubrir o documento de ingreso ou devolución.

En relación coa determinación da cota do Imposto sobre Sociedades dos contribuíntes que apliquen algún dos réximes fiscais especiais regulados no Título VII da LIS, as explicacións contidas neste capítulo deben complementarse co exposto ao respecto no Capítulo 9 «Réximes tributarios especiais (I)» e no Capítulo 10 «Réximes tributarios especiais (II)» deste Manual práctico.

Así mesmo, os contribuíntes que apliquen o réxime especial das cooperativas ou o réxime fiscal das Canarias , para determinar a cota do imposto deberán ter en conta as especialidades expostas no Capítulo 11 «Réxime fiscal das cooperativas »e no Capítulo 12 «Réxime fiscal das Canarias »deste Manual práctico.

  1. Cota íntegra (recadro 00562)
  2. Cota íntegra axustada positiva (recadro 00582)
  3. Cota líquida positiva (recadro 00592)
  4. Cota do exercicio a ingresar ou a devolver (recadro 00599)
  5. Cota diferencial (recadros 00611 e 00612)
  6. Líquido a ingresar ou a devolver (recadros 00621 e 00622)
  7. Aboamento e compensación por conversión de activos por imposto diferido en crédito esixible fronte á Administración tributaria (recadros 00150 e 00506)