Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Desde o 01-07-2016 ata o 31-12-2017

Normativa aplicable: Artigo 23 LIS, segundo redacción Lei 48/2015, do 29 de outubro.

 • Importe da redución

  As rendas procedentes da cesión do dereito de uso ou de explotación de patentes, debuxos ou modelos, planos, fórmulas ou procedementos secretos, de dereitos sobre informacións relativas a experiencias industriais, comerciais ou científicas, terán dereito a unha redución na base impoñible na porcentaxe que resulte de multiplicar por un 60 por cento o resultado do seguinte coeficiente:

  1. No numerador, os gastos incorridos pola entidade cedente directamente relacionados coa creación do activo, incluídos os derivados da subcontratación con terceiros non vinculados con aquela. Estes gastos incrementaranse nun 30 por cento, sen que, en ningún caso, o numerador poida superar o importe do denominador.

  2. No denominador, os gastos incorridos pola entidade cedente directamente relacionados coa creación do activo, incluídos os derivados da subcontratación e, se é o caso, da adquisición do activo.

  En ningún caso incluiranse no coeficiente anterior gastos financeiros, amortizacións de inmobles ou outros gastos non relacionados directamente coa creación do activo.

  O anterior tamén resultará de aplicación no caso de transmisión dos activos intanxibles referidos no mesmo, cando a devandita transmisión se realice entre entidades que non teñan a condición de vinculadas.

 • Rendas da cesión de activos intanxibles

  No caso de cesión de activos intanxibles, aos efectos a súa integración na base impoñible coa redución recollida no apartado anterior, con independencia de que o activo estea ou non recoñecido no balance da entidade, entenderase por rendas a diferenza positiva entre os ingresos do exercicio procedente da cesión do dereito de uso ou de explotación dos activos e as cantidades que sexan deducidas no mesmo por aplicación do artigo 12.2 da LIS , e por aqueles gastos do exercicio directamente relacionado co activo cedido.

 • Requisitos

  Para a aplicación desta redución deberán cumprirse os seguintes requisitos:

  1. Que o cesionario utilice os dereitos de uso ou de explotación no desenvolvemento dunha actividade económica e que os resultados desa utilización non se materialicen na entrega de bens ou prestación de servizos polo cesionario que xeren gastos fiscalmente deducibles na entidade cedente, sempre que, neste último caso, a devandita entidade estea vinculada co cesionario.

  2. Que o cesionario non resida nun país ou territorio de nula tributación ou cualificado como paraíso fiscal, non sendo que estea situado nun Estado membro da Unión Europea e o contribuínte acredite que a operativa responde a motivos económicos válidos e que realice actividades económicas.

  3. Cando un mesmo contrato de cesión inclúa prestacións accesorias de servizos deberá diferenciarse no devandito contrato a contraprestación correspondente aos mesmos.

  4. Que a entidade dispoña dos rexistros contables necesarios para poder determinar os ingresos e gastos directos correspondentes aos activos obxecto de cesión.

Formalización do modelo 200

No caso de que o contribuínte aplique a redución prevista nos apartados anteriores sobre as rendas derivadas da cesión ou a transmisión de activos intanxibles, deberá realizar un axuste negativo ao resultado contable no recadro [00372] «Redución de rendas procedentes de determinados activos intanxibles (art. 23 e  DT 20ª LIS)» da páxina 13 do modelo 200, consignando como importe a porcentaxe que resulte de multiplicar por un 60 por cento o resultado do coeficiente previsto no artigo 23.1 da LIS .