Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Comunicación do importe neto da cifra de negocios no período impositivo

As entidades dominantes dun grupo mercantil, os declarantes non residentes que obtivesen rendas en España mediante establecemento permanente, as entidades de crédito, as entidades aseguradoras, as institucións de investimento colectiva e as sociedades de garantía recíproca deberán cubrir o apartado «Comunicación do importe neto da cifra negocios» da páxina 21 do modelo 200, da forma que se detalla a continuación.

1. Grupos de sociedades, no sentido do artigo 42 do Código de Comercio (incluídas entidades de crédito e aseguradoras)

Cando a declarante sexa a entidade dominante dun grupo de sociedades nos termos do artigo 42 do Código de Comercio, deberá facer constar no recadro [00987] o importe neto da cifra de negocios referidos ao conxunto de entidades pertencentes ao grupo .

Se o período impositivo ao que se refire a cifra de negocios fóra inferior ao ano natural, o importe elevarase ao ano.

A obriga que se recolle neste apartado esténdese igualmente ás entidades de crédito e ás entidades aseguradoras de acordo coas normas de consolidación contable que lles sexan de aplicación en cada caso.

Neste apartado a declarante deberá facer constar o número de identificación fiscal (NIF) de todas as entidades que forman parte do grupo mercantil (ou equivalente ao NIF do país de residencia, se non ten NIF en España), agás o da sociedade dominante ou declarante.

2. Non residentes con máis dun establecemento permanente en España

Cando o declarante sexa un contribuínte polo Imposto sobre a Renda de non Residentes que obtén rendas mediante establecemento permanente, e o devandito contribuínte sexa ademais titular doutros establecementos permanentes situados en territorio español, deberá facer constar o importe neto da cifra de negocios do conxunto de establecementos permanentes da mesma persoa física ou entidade titular no recadro [00988].

Este importe obterase da suma dos importes consignados no recadro [00255] «Importe neto da cifra de negocios (N, A, P)» da páxina 7 do modelo 200 do mesmo período impositivo, correspondentes a cada un dos establecementos permanentes integrantes do devandito conxunto.

Cando o titular sexa unha persoa física, deberá cubrir o número de establecementos permanentes a través de que opera.

Cando o titular sexa unha entidade, deberá consignar o número de identificación fiscal (NIF) de todos os establecementos permanentes situados en territorio español, agás o que corresponda ao establecemento permanente ao que se refire a declaración.

3. Entidades de crédito, aseguradoras, institucións de investimento colectivo e sociedades de garantía recíproca

Os contribuíntes que sexan entidades de crédito, entidades aseguradoras, institucións de investimento colectivo ou sociedades de garantía recíproca, e que por este motivo marcasen respectivamente, os recadros [00024], [00025], [00003] e [00004] da páxina 1 do modelo 200, deberán consignar no recadro [00989] o importe neto da cifra de negocios no exercicio 2020.