Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Consideracións xerais

O artigo 11.1 da  LIS establece que os ingresos e gastos derivados das transaccións ou feitos económicos imputaranse ao período impositivo en que se produza a súa devindicación, de acordo coa normativa contable, con independencia da data do seu pagamento ou do seu cobramento, respectando a debida correlación entre uns e outros.

Polo tanto, a efectos fiscais, a norma establece o principio de devindicación como criterio xeral de imputación dos ingresos e gastos.

Este criterio fiscal coincide co criterio contable recollido na letra d) do artigo 38 do Código de Comercio que establece que se imputará ao exercicio ao que as contas anuais se refiran, os gastos e os ingresos que afecten ao mesmo, con independencia da data do seu pagamento ou do seu cobramento.

Lembre:

O artigo 11.2 da LIS establece que a eficacia fiscal de criterios de imputación temporal de ingresos e gastos distintos ao principio de devindicación, utilizados excepcionalmente polo contribuínte para os efectos de conseguir a imaxe fiel do patrimonio, da situación financeira e dos resultados, de acordo co previsto nos artigos 34.4 e 38.i) do Código de Comercio, estará supeditada á aprobación pola Administración tributaria, na forma que regulamentariamente se determine.

En relación ao principio de devindicación, o artigo 11.3. 1º da LIS recolle o principio de inscrición contable segundo o cal non serán fiscalmente deducibles os gastos que non se imputasen contablemente na conta de perdas e ganancias ou nunha conta de reservas se así establéceo unha norma legal ou regulamentaria, a excepción do previsto na Lei do Imposto respecto dos elementos patrimoniais que poidan amortizarse libremente ou de forma acelerada.

Os ingresos e os gastos imputados contablemente na conta de perdas e ganancias ou nunha conta de reservas nun período impositivo distinto daquel en que proceda a súa imputación temporal, segundo o previsto nos apartados 1 e 2 do artigo 11 da LIS , imputaranse no período impositivo que corresponda de acordo co que se establece nos devanditos apartados. Non obstante, tratandose de gastos imputados contablemente nas devanditas contas nun período impositivo posterior a aquel en que proceda a súa imputación temporal ou de ingresos imputados nas mesmas nun período impositivo anterior, a imputación temporal duns e outros efectuarase no período impositivo en que se realizase a imputación contable, sempre que diso non se derive unha tributación inferior á que corresponder por aplicación das normas de imputación temporal prevista nos apartados anteriores.

Formalización do modelo 200

En relación co anterior, haberá que realizar as seguintes correccións nos recadros [00361] e [00362] «Outras diferenzas de imputación temporal de ingresos e gastos (art. 11 LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • Se un gasto se imputa contablemente na conta de perdas e ganancias ou nunha conta de reservas nun período impositivo anterior a aquel en que proceda a súa imputación temporal, deberá realizarse o axuste preciso para que non se impute no devandito período, senón no da devindicación.

    Polo tanto, se ese gasto se contabilizou na conta de perdas e ganancias, deberase realizar unha corrección por aumentos no recadro [00361]. Porén, no caso de que o devandito gasto se contabilizase nunha conta de reservas, non haberá que aumentar a base impoñible tendo en conta que o seu importe non está incluído no resultado contable. Así mesmo, no período impositivo en que se produza a devindicación do devandito gasto, haberá que realizar unha corrección por diminución no recadro [00362], calquera que fóra a conta en que se contabilizasen.

  • Os ingresos imputados na conta de perdas e ganancias ou nunha conta de reservas nun período impositivo anterior a aquel en que proceda a súa imputación temporal, imputaranse fiscalmente no período impositivo correspondente á súa imputación contable, sempre que diso non se derive unha tributación inferior á que correspondese por aplicación das normas xerais de imputación temporal.

    Neste caso, se o ingreso se imputou contablemente na conta de perdas e ganancias, non haberá que realizar axuste algún. En cambio, se o devandito ingreso se imputou contablemente nunha conta de reservas haberá que realizar no período impositivo en que se contabilizase, unha corrección por aumentos no recadro [00361].

  • Os gastos que se imputen contablemente na conta de perdas e ganancias ou nunha conta de reservas nun período impositivo posterior a aquel en que proceda a súa imputación temporal, imputaranse fiscalmente no período impositivo correspondente á súa imputación contable, sempre que diso non se derive unha tributación inferior á que correspondese por aplicación das normas xerais de imputación temporal.

    Neste caso, se o gasto se imputou contablemente na conta de perdas e ganancias, non haberá que realizar axuste algún. En cambio, se o devandito gasto se imputou contablemente nunha conta de reservas haberá que realizar no período impositivo en que se contabilizase, unha corrección por diminución no recadro [00361].

  • Os ingresos que se imputasen contablemente na conta de perdas e ganancias ou nunha conta de reservas nun exercicio posterior a aquel en que proceda a súa imputación temporal, dará lugar a unha corrección por diminucións no recadro [00362] só cando se contabilizasen na conta de perdas e ganancias no exercicio da súa contabilización. Porén, se os devanditos ingresos se contabilizaron nunha conta de reservas non haberá que diminuír a base impoñible, xa que o seu importe non está incluído no resultado contable. Así mesmo, no período impositivo da súa devindicación fiscal que será anterior ao da súa contabilización, haberá que realizar unha corrección por aumentos no recadro [00361], calquera que fóra a conta en que se contabilizasen.