Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Dedución do 30 %do importe dos gastos correspondentes á amortización contable (excluídas empresas de reducida dimensión)

O artigo 7 da Lei 16/2012, do 27 de decembro, pola que se adoptan diversas medidas tributarias dirixidas á consolidación das finanzas públicas e ao impulso da actividade económica, estableceu para os períodos impositivos iniciados dentro dos anos 2013 e 2014, unha limitación temporal na deducibilidade das amortizacións.

Así mesmo, estableceu que o gasto de amortización contable non deducible, deducirase de forma lineal a opción do contribuínte en 10 anos ou na vida útil do elemento patrimonial a partir do primeiro período impositivo que se inicie en 2015.

Formalización do modelo 200

Segundo o que se dispón nos parágrafos anteriores, para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2015 procederá reverter o axuste practicado, xa sexa no prazo de 10 anos ou no prazo de vida útil que reste ao elemento patrimonial.

As cantidades correspondentes á devandita reversión recolleranse no «recadro [00505] Dedución do 30 %importe gastos de amortización contable (excluídas empresas de reducida dimensión) (art. 7 Lei 16/2012)» da páxina 12 do modelo 200.