Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Outros axustes vinculados á imputación temporal

Formalización do modelo 200

Nos recadros [00361] e [00362] «Outras diferenzas de imputación temporal de ingresos e gastos (art. 11 LIS deberanse recoller, ademais dos axustes recollidos no apartado «Consideracións xerais» deste capítulo, todas as correccións xeradas por diferenzas de imputación temporal que non teñan cabida en recadros específicos creadas no modelo 200.

Así, o artigo 11.5 da LIS establece que non se integrará na base impoñible a reversión de gastos que non fosen fiscalmente deducibles.

No artigo 11.7 da LIS establécese que cando se eliminen provisións, por non haberse aplicado á súa finalidade, sen aboamento a unha conta de ingresos do exercicio, o seu importe integrarase na base impoñible da entidade que as dotase, na medida en que a devandita dotación se considerase gasto deducible.

Por último, o artigo 11.8 da LIS establece que cando a entidade sexa beneficiaria ou teña recoñecido o dereito de rescate de contratos de seguro de vida en que, ademais, asuma o risco de investimento, integrará en todo caso na base impoñible a diferenza entre o valor liquidativo dos activos afectos á póliza ao final e ao comezo de cada período impositivo.

O que se dispón neste apartado non se aplicará aos seguros que instrumenten compromisos por pensións asumidas polas empresas nos termos previstos na Disposición adicional primeira do Texto Refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2002, do 29 de novembro, e na súa normativa de desenvolvemento.

O importe das rendas imputadas minorará o rendemento derivado da percepción de cantidades dos contratos.

Polo tanto, en relación ao que se dispón nestes preceptos, o contribuínte deberá realizar nos recadros [00361] e [00362], os axustes xerados pola non integración na base impoñible da reversión de gastos que non fosen fiscalmente deducibles, segundo establece o artigo 11.5 da LIS , ou cando se eliminen provisións por non aplicarse a súa finalidade segundo o que se dispón no artigo 11.7 da LIS , ou cando a entidade sexa beneficiaria ou teña recoñecido o dereito de rescate de contratos de seguro de vida en que, ademais, asuma o risco de investimento, nos termos establecidos polo artigo 11.8 da LIS .