Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Desde o 29-09-2013 ata o 30-06-2016

Normativa aplicable : Artigo 23 LIS, na súa redacción orixinal.

 • Importe da redución e requisitos

  As rendas procedentes da cesión do dereito de uso ou de explotación de patentes, debuxos ou modelos, planos, fórmulas ou procedementos secretos, de dereitos sobre informacións relativas a experiencias industriais, comerciais ou científicas, integraranse na base impoñible nun 40 por cento do seu importe, cando se cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que a entidade cedente crease os activos obxecto de cesión, polo menos, nun 25 por cento do seu custo.

  2. Que o cesionario utilice os dereitos de uso ou de explotación no desenvolvemento dunha actividade económica e que os resultados desa utilización non se materialicen na entrega de bens ou prestación de servizos polo cesionario que xeren gastos fiscalmente deducibles na entidade cedente, sempre que, neste último caso, a devandita entidade estea vinculada co cesionario.

  3. Que o cesionario non resida nun país ou territorio de nula tributación ou cualificado como paraíso fiscal, non sendo que estea situado nun Estado membro da Unión Europea e o contribuínte acredite que a operativa responde a motivos económicos válidos e que realice actividades económicas.

  4. Cando un mesmo contrato de cesión inclúa prestacións accesorias de servizos, deberá diferenciarse no devandito contrato a contraprestación correspondente aos mesmos.

  5. Que a entidade dispoña dos rexistros contables necesarios para poder determinar os ingresos e gastos directos correspondentes aos activos obxecto de cesión.

  O anterior tamén resultará de aplicación no caso de transmisión dos activos intanxibles referidos no mesmo, cando a devandita transmisión se realice entre entidades que non formen parte dun grupo de sociedades segundo os criterios establecidos no artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas.

 • Rendas da cesión de activos intanxibles

  No caso de cesión de activos intanxibles, aos efectos a súa integración na base impoñible coa redución recollida no apartado anterior, con independencia de que o activo estea ou non recoñecido no balance da entidade, entenderase por rendas a diferenza positiva entre os ingresos do exercicio procedente da cesión do dereito de uso ou de explotación dos activos, e as cantidades que sexan deducidas no mesmo por aplicación dos artigos 12.2 ou 13.3 da LIS , se é o caso, e por aqueles gastos do exercicio directamente relacionado co activo cedido.

Formalización do modelo 200

No caso de que o contribuínte aplique a redución prevista nos apartados anteriores sobre as rendas derivadas da cesión ou a transmisión de activos intanxibles, deberá realizar un axuste negativo ao resultado contable no recadro [00372] «Redución de rendas procedentes de determinados activos intanxibles (art. 23 e DT 20ª LIS)» da páxina 13 do modelo 200, consignando o 60 por cento dos devanditos ingresos.