Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Declaración complementaria

Marcarase cunha «X» a recadro de declaración complementaria cando polo mesmo período impositivo, presentásese con anterioridade outra ou outras declaracións deste imposto e a nova declaración teña por obxecto ingresar a diferenza entre o resultado da anterior declaración e o da nova ou complementaria, ou reflectir unha cantidade a devolver inferior á anteriormente autoliquidada. Polo tanto, a declaración complementaria terá que incluír a totalidade dos datos solicitados no modelo, incorporando os que son obxecto da nova declaración, ademais de que se incluíron na declaración orixinaria e nas sucesivas, se é o caso. Así mesmo, deberá consignar nos  recadros [00619] e [00620] «Importe ingreso/devolución efectuada da declaración orixinaria» da páxina 14 bis do modelo 200, o resultado da anterior autoliquidación precedida do signo menos (-) ou máis (+), segundo resultase na declaración orixinaria unha cantidade a ingresar ou a devolver, respectivamente.

Non obstante, se a autoliquidación orixinaria resultase a devolver, soamente consignarase a cantidade cuxa devolución fose efectuada pola Administración.

No caso en que non fose efectuada a devolución pola Administración, deberase consignar cero no recadro correspondente a esa Administración.

Cando o contribuínte marque cunha «X» a recadro de declaración complementaria, deberá facer constar a continuación o número de xustificante da declaración anterior de que é complementaria, e que aparece no documento de ingreso ou devolución desta .

Nos casos en que na declaración orixinaria se producise un ingreso indebido ou o contribuínte considera que a devandita declaración prexudicou de calquera xeito, os seus intereses lexítimos, poderá solicitar a devolución do ingreso ou instar á rectificación da declaración segundo o procedemento establecido para ese fin, pero en ningún caso poderá presentar unha declaración complementaria.