Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Complementaria: Importe ingreso/devolución efectuada da declaración orixinaria

Os recadros [00619] e [00620] «Complementaria: Importe ingreso / devolución efectuada da declaración orixinaria» (no caso de que tribute exclusivamente ao Estado ou ante unha ou varias das Administracións tributarias forais, respectivamente) da páxina 14 bis do modelo 200, cubriranse exclusivamente no suposto en que a declaración que se presenta teña o carácter de complementaria doutra declaración anterior, correspondente ao mesmo período impositivo.

Lembre:

Estes recadros só poden ser cumprimentadas cando as entidades marcasen a recadro de declaración complementaria da páxina 1 do modelo 200.

Neste caso, reflectirase nestes recadros o resultado da declaración anteriormente presentada, precedida do signo que se indica a continuación:

  • ­Si o líquido resultante da declaración orixinaria foi unha cantidade a ingresar, consignarase o devandito importe precedido do signo menos (-).

  • ­Si, pola contra, o líquido resultante da declaración orixinaria foi a devolver, consignarase o importe da devolución efectivamente percibida, precedida do signo máis (+).

    Non se cubrirán estes recadros se non se percibiu a devolución no momento de presentación da declaración complementaria.

Importante: 

As declaracións complementarias son aquelas que teñen como finalidade completar ou modificar as presentadas con anterioridade, e poderanse presentar cando delas resulte un importe a ingresar superior ao da autoliquidación anterior ou unha cantidade a devolver inferior á anteriormente autoliquidada.

Se, pola contra, a formulación da declaración orixinaria producise un exceso de ingresos sobre a contía debida, ou o contribuínte considera que prexudicou de calquera xeito os seus intereses lexítimos, o contribuínte poderá solicitar da Administración tributaria a rectificación da declaración . Estas solicitudes poderán facerse sempre que a Administración tributaria non practicase liquidación definitiva ou liquidación provisional polo mesmo motivo nin transcorrese o prazo de prescrición de catro anos a que se refire o artigo 66 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria. Nestes casos, non procederá a presentación de declaracións complementarias.