Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Liberdade de amortización en investimentos realizados na cadea de valor de mobilidade eléctrica, sostible ou conectada

A disposición adicional décimo sexta da LIS, na súa redacción dada pola disposición final oitava do Real Decreto-lei 34/2020, do 17 de novembro, regula unha liberdade de amortización para os investimentos realizados na cadea de valor de mobilidade eléctrica, sostible ou conectada que poderá realizarse nos períodos impositivos que conclúan entre o 2 de abril de 2020 e o 30 de xuño de 2021.

Así, poderán amortizarse libremente os investimentos en elementos novos do inmobilizado material que impliquen a sensorización e monitorización da cadea produtiva, así como a implantación de sistemas de fabricación baseada en plataformas modulares ou que reduzan o impacto ambiental, afectos o sector industrial de automoción, postos a disposición do contribuínte e que entren en funcionamento entre o 2 de abril de 2020 e o 30 de xuño de 2021, sempre que, durante os 24 meses seguintes á data de inicio do período impositivo en que os elementos adquiridos entren en funcionamento, o cadro de persoal media total da entidade mantéñase respecto da cadro de persoal medio do ano 2019.

Os inmobles non poderán acollerse á liberdade de amortización regulada nesta disposición.

A contía máxima do investimento que poderá beneficiarse do réxime de liberdade de amortización será de 500.000 euros.

Ademais, para a aplicación deste suposto de liberdade de amortización, os contribuíntes deberán achegar informe motivado emitido polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo para cualificar o investimento do contribuínte como apta. O devandito informe terá carácter vinculante para a Administración tributaria. Esta medida acóllese ao Marco nacional temporal relativo ás medidas de axuda destinada a respaldo a economía no contexto do actual brote de COVID-19, tras as Decisións da Comisión Europea SA56851(2020/N), do 2 de abril de 2020, SA.57019 (2020/N), do 24 de abril de 2020, e SA.58778 (2020/N), do 22 de outubro de 2020.

Pode consultar as particularidades deste suposto de liberdade de amortización e como declárase no modelo 200, no Capítulo 5 deste Manual práctico.