Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Participacións de persoas ou entidades na declarante

Neste subapartado deberanse consignar todos os datos relativos a aquelas persoas ou entidades que posúan á data de peche do período obxecto de declaración, unha participación directa na declarante igual ou superior ao 5 por cento do capital, ou ao 1 por cento cando se trate de que valores coticen nun mercado secundario organizado.

Para cubrir este subapartado débense ter en conta en primeiro lugar, as notas comúns aos apartados A e B da páxina 2 do modelo 200 expostas ao inicio deste capítulo.

Con respecto ao dato relativo ao NIF, no suposto de persoas físicas menores de idade que posúan a participación esixida e carezan de NIF propio, consignarase unha «X» no espazo correspondente á columna «RPTE.», para sinalar que o NIF consignado no devandito espazo pertence ao seu representante legal.

No caso de socios estranxeiros sen NIF en España, deberase consignar o equivalente ao NIF do país de residencia.

Na columna «F/J Outra» consignarase «F» se se trata dunha persoa física, «J» se se trata dunha persoa xurídica e «Ou», cando non estea incluída nos recadros «F» ou «J», é dicir, en todos os supostos en que o NIF empece polas letras E, H, Ou, V, N e W.

Tamén deberá indicarse neste subapartado, a suma das porcentaxes de participación de persoas ou entidades no capital da declarante que sexan inferiores ao 5 por cento do capital, ou ao 1 por cento cando se trate de que valores coticen nun mercado secundario organizado.

Así mesmo, indicarase a suma das porcentaxes de participacións que non se poidan incluír dentro dos porcentaxes anteriores por encontrarse en situacións especiais.

Por último, deberase ter en conta que a suma de todas os recadros correspondentes ás porcentaxes de participación de persoas ou entidades na declarante ten que ser igual ao 100 por cen do capital da declarante.