Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Exemplo

A entidade «Z» no período impositivo iniciado a partir do 1 de xaneiro de 2016, ten perdas por deterioración dos valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades xeradas en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013 pendentes de reversión, conforme ao que se dispón na disposición transitoria décimo sexta da LIS:

Período impositivo 1

Supomos que no período impositivo iniciado a partir do 1 de xaneiro de 2016, a entidade «Z» ten dotacións pendentes de reversión por importe de 300 euros e que o importe da reversión por aplicación do  DT 16ª.1 da LIS é de 40 euros, polo que deberá cubrir o apartado «Reversión das perdas por deterioración de valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades pendentes de reversión (DT 16ª LIS)» da páxina 20 bis do modelo 200, da seguinte forma:

 • Columna «Número de períodos impositivos »: 1

 • Columna «Dotacións pendentes de integración a principio do período »(recadro [01515]): 300 euros

 • Bloque «Dotacións integradas nesta liquidación »:

  • Columna «DT 16ª.1 e 2 LIS» (recadro [01516]): 40 euros

  • Columna «DT 16ª.3 LIS» (recadro [01585]): 20 euros

   Neste caso o importe de reversión por aplicación do DT 16ª.1 da LIS é menor (40 euros) que o importe mínimo de reversión establecida no DT 16ª.3 da LIS (300/5= 60 euros), polo que a entidade «Z» consignará o importe mínimo de reversión (60 euros) da forma que se indicou neste bloque.

  • Columna «Dotacións pendentes de integración en períodos futuros» (recadro [01517]): 240 euros

   Nesta columna a entidade «Z» consignará o importe de 240 euros que queda pendente de reversión nos 4 períodos seguintes, despois de restar ao importe das dotacións pendentes de integrar ao inicio do período (300 euros), o importe integrado na liquidación (60 euros).

Período impositivo 2

Continuando o exemplo anterior, a entidade «Z» ten dotacións pendentes de reversión ao inicio deste período por importe de 240 euros e supomos que o importe da reversión por aplicación do DT 16ª.1 da LIS neste período é de 100 euros, polo que deberá cubrir o citado apartado de reversión da páxina 20 bis do modelo 200, da seguinte forma:

 • Columna «Número de períodos impositivos »: 2

 • Columna «Dotacións pendentes de integración a principio do período »(recadro [01515]): 240 euros

 • Bloque «Dotacións integradas nesta liquidación »:

  • Columna «DT 16ª.1 e 2 LIS» (recadro [01516]): 100 euros

  • Columna «DT 16ª.3 LIS» (recadro [01585]): 0 euros

   Neste caso o importe de reversión por aplicación do DT 16ª.1 da LIS é superior (100 euros) ao importe mínimo de reversión establecida no DT 16ª.3 da LIS (300/5= 60 euros), polo que a entidade «Z» consignará o importe de 100 euros  da forma que se indicou neste bloque.

  • Columna «Dotacións pendentes de integración en períodos futuros» (recadro [01517]): 140 euros

   Nesta columna a entidade «Z» consignará o importe de 140 euros que queda pendente de reversión nos 3 períodos seguintes, despois de restar ao importe das dotacións pendentes de integrar ao inicio do período (240 euros), o importe integrado na liquidación (100 euros).

Período impositivo 3

Seguindo o exemplo anterior, a entidade «Z» ten dotacións pendentes de reversión ao inicio deste período por importe de 140 euros e supomos que o importe da reversión por aplicación do DT 16ª.1 da LIS neste período é 0, polo que deberá cubrir o citado apartado de reversión da páxina 20 bis do modelo 200, da seguinte forma:

 • Columna «Número de períodos impositivos »: 3

 • Columna «Dotacións pendentes de integración a principio do período »(recadro [01515]): 140 euros

 • Bloque «Dotacións integradas nesta liquidación »:

  • Columna «DT 16ª.1 e 2 LIS» (recadro [01516]): 0 euros

  • Columna «DT 16ª.3 LIS» (recadro [01585]): 46,67 euros

   Para cubrir este recadro, a entidade «Z» debe ter en conta o que se dispón no parágrafo segundo do DT 16ª.3 da LIS , segundo o cal no suposto de haberse producido a reversión dun importe superior por aplicación do que se dispón nos apartados 1 ou 2 desta disposición, o saldo que reste integrarase por partes iguais entre os restantes períodos impositivos. É dicir, 140/3 = 46,67 euros.

  • Columna «Dotacións pendentes de integración en períodos futuros» (recadro [01517]): 93,33 euros

   Nesta columna a entidade «Z» consignará o importe de 93,33 euros que queda pendente de reversión nos 2 períodos seguintes, despois de restar ao importe das dotacións pendentes de integrar ao inicio do período (140 euros), o importe integrado na liquidación (46,67 euros).

Conforme a este exemplo, o cadro «Reversión das perdas por deterioración de valores representativos da participación no capital ou nos fondos propios de entidades pendentes de reversión (DT 16ª LIS)» da páxina 20 bis do modelo 200 quedaría cumprimentado da seguinte forma:

Nº período
impositivo
Dotacións pendentes de integración
a principio do período
Dotacións integradas nesta liquidaciónDotacións pendentes de integración
en períodos futuros
DT 16ª 1 e 2DT 16.3 LIS
1 [01515] 300 [01516] 40 [01585] 20 [01517] 240
2 [01515] 240 [01516] 100 [01585] 0 [01517] 140
3 [01515] 140 [01516] 0 [01585] 46,67 [01517] 93,33