Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Retencións por rendementos do capital mobiliario atribuídas por entidades en atribución de rendas

Os contribuíntes deberán consignar nos recadros [01789] e [01790] «Retencións por rendementos do capital mobiliario atribuídas por entidades en atribución de rendas» da páxina 14 bis do modelo 200, os seguintes importes:

  • No recadro [01789] deberase consignar o importe das retencións soportadas e atribuídas polas entidades en atribución de rendas no período obxecto de declaración sobre os rendementos de capital mobiliaria aos que se fixo referencia nos recadros [01785] e [01786].

    Así mesmo, as agrupacións de interese económico españolas e as unións temporais de empresas consignarán neste recadro [01789], se é o caso, as retencións e ingresos a conta e pagamentos a conta citados no parágrafo anterior que non deban ser obxecto de imputación aos socios ou empresas membros residentes en territorio español.

  • O recadro [01790] será cumprimentada exclusivamente por aquelas entidades que sexan socios ou membros dunha agrupación de interese económico española ou dunha unión temporal de empresas. Neste recadro consignarase o importe das retencións practicadas sobre os rendementos referidos no parágrafo anterior, obtidos por unha ou varias das devanditas entidades e que fosen imputados á entidade declarante.