Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Residencia e domicilio fiscal

Residencia

Regulación: Artigo 8.1 LIS

A residencia en territorio español determina a suxeición ao Imposto sobre Sociedades. Son residentes en territorio español as entidades en que concorra algún dos seguintes requisitos:

  • Que se constituísen conforme ás leis españolas.

  • Que teñan o seu domicilio social en territorio español.

  • Que teñan a súa sede de dirección efectiva en territorio español.

    Entenderase que unha entidade ten a súa sede de dirección efectiva en territorio español cando nel radique o enderezo e control do conxunto das súas actividades.

A Administración tributaria poderá presumir que unha entidade radicada nalgún país ou territorio de nula tributación ou cualificado como paraíso fiscal, ten a súa residencia en territorio español cando:

  • os seus activos principais, directa ou indirectamente, consistan en bens situados ou dereitos que se cumpran ou exerciten en territorio español.

  • a súa actividade principal desenvólvase en territorio español.

Esta presunción non terá efecto cando a devandita entidade acredite que o seu enderezo e efectiva xestión teñen lugar naquel país ou territorio, así como que a constitución e operativa da entidade responde a motivos económicos válidos e razóns empresariais substantivas distintas da xestión de valores ou outros activos.

Pode consultar a definición de paraíso fiscal, de nula tributación e de efectivo intercambio de información na disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal.

Domicilio fiscal

Regulación: Artigo 8.2 LIS

Os contribuíntes residentes en territorio español deben dispor dun domicilio fiscal que estableza un punto xeográfico para os efectos de poder relacionarse coa Administración tributaria.

Neste sentido, a normativa do Imposto establece unha orde de prelación para determinar cal será o domicilio fiscal dos contribuíntes:

  • O domicilio social, sempre que nel estea efectivamente centralizada a xestión administrativa e o enderezo dos seus negocios.

  • Se non se pode aplicar o criterio do domicilio social, atenderase ao lugar en que se realice a devandita xestión ou enderezo.

  • Nos supostos en que non poida establecerse o lugar do domicilio fiscal de acordo cos criterios anteriores, prevalecerá aquel onde radique o maior valor do inmobilizado.