Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Aspectos xerais dos límites incrementados. Exemplos

Os límites incrementados do artigo 94.1. b) da Lei 20/1991 aplicaranse sobre a cota íntegra, minorada nas deducións para evitar a dobre imposición internacional e as bonificacións (recadro [00582] «Cota íntegra axustada positiva» da páxina 14 do modelo 200).

En relación a estes límites incrementados, debe terse en conta o que se dispón no artigo 39 da LIS que establece que o importe das deducións aplicadas no período impositivo, non poderán exceder conxuntamente do 25 por cento da cota íntegra minorada nas deducións para evitar a dobre imposición internacional e as bonificacións. Non obstante, o límite elevarase ao 50 por cento cando o importe da dedución prevista no artigo 35 da LIS , que corresponda a gastos e investimentos efectuados no propio período impositivo, exceda do 10 por cento da cota íntegra, minorada nas deducións para evitar a dobre imposición internacional e as bonificacións.

Polo tanto:

 1. Se aplicamos ao límite xeral do 25 por cento o previsto no artigo 94.1.b) da Lei 20/1991, segundo o cal os límites serán sempre superiores nun 80 por cento ao que para cada modificación da dedución por investimentos fíxese no réxime xeral cun diferencial mínimo de 35 puntos porcentuais, o límite do 25 por cento incrementarase ao 60 por cento, porque de acordo cos seguintes cálculos é o maior de:

  • 25 % x 1,8 = 45%
  • 25 % + 35 % = 60%

  Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, para as illas da Palma##2## , A Gomera e El Hierro ##3##, se aplicamos ao límite xeral do 25 por cento o previsto no artigo 94.1.b) Lei 20/1991 que establece que o tope mínimo do 80 por cento incrementarase ao 100 por cen e o diferencial mínimo pasará a 45 puntos porcentuais, sempre que a normativa comunitaria de axudas de estado así permítao e trátese de investimentos contemplados na Lei 2/2016, do 27 de setembro e demais leis de medidas para a ordenación da actividade económica destas illas, o límite do 25 por cento incrementarase ao 70 por cento, xa que de acordo cos seguintes cálculos é o maior de:

  • 25 % x 2 = 50%
  • 25 % + 45 % = 70%
 2. Se aplicamos ao límite de 50 por cento o previsto no artigo 94.1.b) da Lei 20/1991, este límite incrementarase ao 90 por cento, xa que de acordo cos seguintes cálculos é o maior de:

  • 50 % x 1,8 = 90%
  • 50 % + 35 % = 85%

  Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 7 de novembro de 2018, para as illas da Palma##2## , A Gomera e El Hierro,##3## se aplicamos ao límite xeral do 50 por cento o previsto no artigo 94.1.b) da Lei 20/1991 que establece que o tope mínimo do 80 por cento incrementarase ao 100 por cen e o diferencial mínimo pasará a 45 puntos porcentuais, cando a normativa comunitaria de axudas de estado así permítao e trátese de investimentos contemplados na Lei 2/2016, do 27 de setembro e demais leis de medidas para a ordenación da actividade económica destas illas, o límite do 50 por cento incrementarase ao 100 por cen, xa que de acordo cos seguintes cálculos é o maior de:

  • 50 % x 2 = 100%
  • 50 % + 45 % = 95%
 3. En relación coa mellora dos límites previstos no artigo 94.1.b) da Lei 20/1991 para as illas da Palma, A Gomera e El Hierro, tras a modificación efectuada para os períodos impositivos iniciados a partir do 7 de novembro de 2018 pola Lei 8/2018, do 5 de novembro, para poder aplicar as porcentaxes incrementadas do límite máximo sobre a cota íntegra axustada positiva nas devanditas illas menores, requírese que o contribuínte teña o seu domicilio fiscal ou un establecemento permanente en tales illas, e que o investimento se sitúe e utilice nas mesmas.

  No referente á aplicación dos límites naqueles casos en que o contribuínte xere deducións nas mencionadas illas menores e no resto do arquipélago canario, deberá atender simultaneamente aos seguintes criterios:

  1. As deducións xeradas nas tres illas sinaladas deberán respectar o seu propio límite mellorado. Igualmente, as deducións xeradas no resto do territorio canario tamén deberán respectar o seu propio límite mellorado.

  2. No caso de que existan tanto deducións nas tres illas mencionadas como no resto do territorio canario, o límite máximo para ambos os dous tipos de deducións será o superior, é dicir, o límite mellorado das tres illas.

  3. No suposto de que concorran deducións nas tres illas mencionadas e no resto do territorio canario, estas últimas non poderán beneficiarse do límite incrementado das tres illas.

Casos prácticos

A continuación, recóllese unha serie de exemplos en que se pode ver dunha forma máis gráfica como aplícanse os límites incrementados nos casos en que o contribuínte xere deducións por investimentos nas illas da Palma, A Gomera e el Hierro, así como no resto do arquipélago canario.

Exemplo 1

A sociedade «A» con domicilio fiscal nas Canarias, realizou no exercicio 2020 investimentos en distintas illas do arquipélago canario, polas que xerou as seguintes deducións:

Deducións xeradas en 2020:

 • Dedución por investimentos en Tenerife: 5.000 euros
 • Dedución por investimentos na Palma: 9.000 euros

Nota : Supomos que non se realizaron gastos de I+D+i na xeración destas deducións.

Esta sociedade ten unha cota íntegra axustada (recadro [00582] da páxina 14 do modelo 200) de 10.000 euros

 • Límite incrementado en Tenerife (60 %): 10.000 x 0.6 = 6.000 euros
 • Límite incrementado mellorado na Palma (70 %): 10.000 x 0.7 = 7.000 euros
 • Límite máximo a aplicar sobre a CI: Límite incrementado mellorado: 10.000 x 0.7 = 7.000 euros

Deducións a aplicar en 2020:

 • Dedución por investimentos na Palma: 7.000 euros
 • Dedución por investimentos en Tenerife: 0 euros

Aínda que o contribuínte pode elixir como aplicar esta dedución por investimentos nas Canarias, realizando numerosas combinacións e respectando sempre os límites incrementados establecidos, neste caso, a opción máis vantaxosa para a sociedade «A» é aplicar en primeiro lugar a dedución por investimentos realizados na Palma, respectando o límite máximo do 70 %a aplicar sobre a cota íntegra. Desta forma, a sociedade «A» deducirase en 2020, 7.000 euros dos 9.000 euros investidos na Palma, non podendo deducirse nada do investido en Tenerife.

Deducións a aplicar en exercicios futuros:

 • Dedución por investimentos en Tenerife: 5.000 euros
 • Dedución por investimentos na Palma: 2000 euros

Exemplo 2

A sociedade «B» con domicilio fiscal nas Canarias, realizou no exercicio 2020 investimentos en distintas illas do arquipélago canario, polas que xerou as seguintes deducións:

Deducións xeradas en 2020:

 • Dedución por investimentos en Tenerife: 5.000 euros
 • Dedución por investimentos na Palma: 6.000 euros

Nota : Supomos que non se realizaron gastos de I+D+i na xeración destas deducións.

Esta sociedade ten unha cota íntegra axustada (recadro [00582] da páxina 14 do modelo 200) de 10.000 euros

 • Límite incrementado en Tenerife (60 %): 10.000 x 0.6 = 6.000 euros
 • Límite incrementado mellorado na Palma (70 %): 10.000 x 0.7 = 7.000 euros
 • Límite máximo a aplicar sobre a CI: Límite incrementado mellorado: 10.000 x 0.7 = 7.000 euros

Deducións a aplicar en 2020:

 • Dedución por investimentos na Palma: 6.000 euros
 • Dedución por investimentos en Tenerife: 1.000 euros

Aínda que o contribuínte pode elixir como aplicar esta dedución por investimentos nas Canarias, realizando numerosas combinacións e respectando sempre os límites incrementados establecidos, neste caso, a opción máis vantaxosa para a sociedade «B» é aplicar en primeiro lugar a dedución por investimentos realizados na Palma, podendo deducirse a cantidade total investida de 6.000 euros. Ademais, como o límite máximo de dedución por investimentos é de 7.000 euros, a sociedade «B» pode deducirse tamén a cantidade de 1.000 euros correspondentes o investimento realizado en Tenerife.

Deducións a aplicar en exercicios futuros:

 • Dedución por investimentos na Palma: 0 euros
 • Dedución por investimentos en Tenerife: 4.000 euros

Exemplo 3

A sociedade «C» con domicilio fiscal nas Canarias, realizou no exercicio 2020 investimentos en distintas illas do arquipélago canario, polas que xerou as seguintes deducións:

Deducións xeradas en 2020:

 • Dedución por investimentos en Tenerife: 9.000 euros
 • Dedución por investimentos na Palma: 500 euros

Nota : Supomos que non se realizaron gastos de I+D+i na xeración destas deducións.

Esta sociedade ten unha cota íntegra axustada (recadro [00582] da páxina 14 do modelo 200) de 10.000 euros

 • Límite incrementado en Tenerife (60 %): 10.000 x 0.6 = 6.000 euros
 • Límite incrementado mellorado na Palma (70 %): 10.000 x 0.7 = 7.000 euros
 • Límite máximo a aplicar sobre a CI: Límite incrementado mellorado: 10.000 x 0.7 = 7.000 euros

Deducións a aplicar en 2020:

 • Dedución por investimentos na Palma: 500 euros
 • Dedución por investimentos en Tenerife: 6.000 euros

Aínda que o contribuínte pode elixir como aplicar esta dedución por investimentos nas Canarias, realizando numerosas combinacións e respectando sempre os límites incrementados establecidos, neste caso, a opción máis vantaxosa para a sociedade «C» é aplicar en primeiro lugar a dedución por investimentos realizados na Palma, podendo deducirse a cantidade total investida de 500 euros. Ademais, a sociedade «C» pode aplicar a dedución por investimento en Tenerife, tendo en conta que, aínda que o límite máximo a aplicar sobre ambas as dúas deducións é o límite incrementado mellorado do 70 %sobre a cota íntegra (7.000), as deducións que se realizan no resto do arquipélago canario (neste caso, en Tenerife) non poden beneficiarse do límite incrementado mellorado das tres illas menores (neste caso, A Palma), polo que aplicarán o límite incrementado sen mellorar do 60 %. Desta forma, aínda que o límite máximo a aplicar sexa de 7.000 euros, a sociedade «C» non pode deducirse polos investimentos realizados en Tenerife a cantidade de 6.500 euros, xa que supera o seu límite incrementado do 60 %sobre a cota íntegra (6.000).

Deducións a aplicar en exercicios futuros:

 • Dedución por investimentos na Palma: 0 euros
 • Dedución por investimentos en Tenerife: 3.000 euros

Exemplo 4

A sociedade «D» con domicilio fiscal nas Canarias, realizou no exercicio 2020 gastos de I+D en distintas illas do arquipélago canario, polas que xerou as seguintes deducións por actividades de investigación e desenvolvemento do artigo 35 da LIS :

Deducións xeradas en 2020:

 • Dedución por actividades I+D en Tenerife: 500 euros
 • Dedución por  actividades I+D na Palma: 400 euros

Nota : Supomos que a sociedade «D» non xerou no exercicio dereito a aplicarse ningunha outra dedución.

Esta sociedade ten unha cota íntegra axustada (recadro [00582] da páxina 14 do modelo 200) de 10.000 euros

 • Cálculo dos límites a aplicar: 10% 10.000 = 1.000 euros
 • Importe total das deducións en ambas as dúas illas: 500 euros + 400 euros = 900 euros
 • 900 euros < 1.000 euros
 • Límite incrementado a aplicar en Tenerife: 60%
 • Límite incrementado a aplicar na Palma: 70%

Neste caso, para determinar os límites que hai que aplicar en cada unha das illas tivose en canta a totalidade dos gastos realizados en I+D nas Canarias (sen distinguir a parte correspondente ás tres illas menores da do resto do arquipélago canario). Desta forma, o límite que hai que aplicar en Tenerife será do 60 %que se eleva ao 70 %na Palma, xa que o importe da dedución por actividades de investigación e desenvolvemento (900 euros), que corresponde a gastos e investimentos efectuados no propio período impositivo, non excede do 10 %da cota íntegra axustada (1.000 euros).

Deducións a aplicar en 2020:

 • Límite incrementado en Tenerife (60 %): 10.000 x 0,6 = 6.000 euros
 • Límite incrementado mellorado na Palma (70 %): 10.000 x 0,7 = 7.000 euros
 • Límite máximo a aplicar sobre a CI: Límite incrementado mellorado: 10.000 x 0,7 = 7.000 euros
 • Dedución por actividades de I+D en Tenerife: 500 euros
 • Dedución por actividades de I+D na Palma: 400 euros

Aínda que o contribuínte pode como aplicar esta dedución por investimentos nas Canarias, realizando numerosas combinacións e respectando sempre os límites incrementados establecidos, a opción aquí recollida é a máis vantaxosa para aplicar o máximo de dedución.

Deducións a aplicar en exercicios futuros:

Non quedan deducións pendentes de aplicar en exercicios futuros.

Exemplo 5

A sociedade «E» con domicilio fiscal nas Canarias, realizou no exercicio 2020 gastos de  I+D en distintas illas do arquipélago canario, polas que xerou as seguintes deducións por actividades de investigación e desenvolvemento do artigo 35 da LIS :

Deducións xeradas en 2020:

 • Dedución por actividades de I+D en Tenerife: 9.500 euros
 • Dedución por actividades de I+D na Palma: 12.000 euros

Nota : Supomos que a sociedade «E » non xerou no exercicio dereito a aplicarse ningunha outra dedución.

Esta sociedade ten unha cota íntegra axustada (recadro [00582] da páxina 14 do modelo 200) de 10.000 euros

 • Cálculo dos límites a aplicar = 10% 10.000 = 1.000 euros
 • Importe total das deducións en ambas as dúas illas: 9.500 euros + 12.000 euros = 21.500 euros
 • 21.500 euros > 1.000 euros
 • Límite máximo a aplicar en Tenerife: 90%
 • Límite incrementado a aplicar na Palma: 100%

Neste caso, para determinar os límites que hai que aplicar en cada unha das illas tivo en contase a totalidade dos gastos realizados en I+D nas Canarias (sen distinguir a parte correspondente ás tres illas menores da do resto do arquipélago canario). Desta forma, o límite que hai que aplicar en Tenerife será do 90 %que se eleva ao 100 %na Palma, xa que o importe da dedución por actividades de investigación e desenvolvemento (21.500 euros), que corresponde a gastos e investimentos efectuados no propio período impositivo, excede do 10 %da cota íntegra axustada (1.000 euros).

Deducións a aplicar en 2020:

 • Límite incrementado en Tenerife (90 %): 10.000 x 0,9 = 9.000 euros
 • Límite incrementado mellorado na Palma (100 %): 10.000 x 0,10 = 10.000 euros
 • Límite máximo a aplicar sobre a CI: Límite incrementado mellorado: 10.000 x 0,10 = 10.000
 • Dedución por actividades de I+ D en Tenerie: 0 euros
 • Dedución por actividades de I+ D na Palma: 10.000 euros

Aínda que o contribuínte pode elixir como aplicar esta dedución por investimentos nas Canarias, realizando numerosas combinacións e respectando sempre os límites incrementados establecidos, a opción aquí recollida é a máis vantaxosa.

Deducións a aplicar en exercicios futuros:

 • Dedución por actividades de I+D en Tenerife: 9.500 euros
 • Dedución por actividades de I+D na Palma: 2000 euros