Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Operacións a prazo ou con prezo adiado

O artigo 11.4 da  LIS establece que no caso de operacións a prazos ou con prezo adiado, cuxa contraprestación sexa esixible, total ou parcialmente, mediante pagamentos sucesivos ou mediante un só pagamento, sempre que o período transcorrido entre a devindicación e o vencemento do último ou único prazo sexa superior ao ano, a entidade deberá imputar as citadas rendas proporcionalmente a medida que sexan esixibles os correspondentes cobramentos en aplicación do criterio de exigibilidad dos cobramentos, agás que a devandita entidade decida aplicar o criterio de devindicación,  en cuxo caso deberá  imputar a totalidade das correspondentes rendas ao período en que se devindicasen.

No caso de producirse o endoso, desconto ou cobramento anticipado dos importes adiados, entenderase obtida, no devandito momento, a renda pendente de imputación.

Formalización do modelo 200

En aplicación do anterior, nos recadros [00357] e [00358] «Operacións a prazos (art. 11.4 LIS)» da páxina 12 do modelo 200, deberase consignar as diferenzas positivas ou negativas que xurdan entre os beneficios rexistrados na conta de perdas e ganancias do exercicio obxecto de declaración e as contías que resulten fiscalmente computables por tales conceptos, referentes ás operacións a prazos, ou con prezo adiado, respecto das cales o contribuínte optase por un criterio de imputación temporal a efectos fiscais diferente do aplicable en virtude das normas contables.

Ademais, o artigo 11.4 da LIS establece que non resultará fiscalmente deducible a deterioración de valor dos créditos respecto daquel importe que non fose obxecto de integración na base impoñible por aplicación do criterio sobre as operacións a prazos establecido neste apartado, ata que esta realícese.

Segundo o que se dispón no parágrafo anterior, no caso de que o contribuínte optase por integrar na base impoñible as rendas xeradas proporcionalmente a medida que sexan esixibles os cobramentos, se chegado o vencemento do prazo para cobrar o importe adiado non cóbrase, as devanditas rendas deberanse integrar na base impoñible independentemente do cobramento, sendo deducible tamén a parte da deterioración de valor que se contabilizase, na parte que corresponda a ese importe non cobrado.

Polo tanto, como a deducibilidade fiscal da deterioración de valor dos créditos xerados polas operacións de prazo difírese ata o momento en que a renda se integre na base impoñible, en aplicación deste principio o contribuínte deberá realizar nestes recadros [00357] e [00358] os axustes ao resultado contable que proceda.

Réxime transitorio das operacións a prazos ou con prezo adiado

A disposición transitoria primeira da LIS establece un réxime transitorio para as operacións a prazos, segundo o cal no caso de operacións a prazos ou con prezo adiado realizadas en períodos impositivos iniciados con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, as rendas pendentes de integrar en períodos impositivos iniciados a partir da devandita data, integraranse na base impoñible de acordo co réxime fiscal que resultase de aplicación no momento en que se realizaron as operacións, aínda cando a integración se realice en períodos impositivos iniciados con posterioridade a 1 de xaneiro de 2015.

En aplicación do que se dispón nesta disposición transitoria, deberase consignar nos recadros [00510] e [00512] «Operacións a prazos (DT 1ª LIS)» da páxina 13 do modelo 200, as diferenzas positivas ou negativas entre os beneficios rexistrados na conta de perdas e ganancias do exercicio obxecto de declaración e as contías que resulten fiscalmente computables por tales conceptos, referentes ás operacións a prazos, ou con prezo adiado, respecto das cales o contribuínte optase por un criterio de imputación temporal a efectos fiscais diferente de que sería aplicable en virtude das normas contables.