Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Caracteres da declaración (páxina 1 do modelo 200)

En primeiro lugar, as entidades que apliquen o réxime especial previsto no Capítulo II do Título VII «Agrupacións de interese económico, españolas e europeas, e de unións temporais de empresas» da LIS, deberán marcar unha dos seguintes recadros da páxina 1 do modelo 200:

 • Recadro 00013 Agrupación de interese económico española ou Unión temporal de Empresas

  Marcarán este recadro as agrupacións de interese económico reguladas pola Lei 12/1991, do 29 de abril, de Agrupacións de Interese Económico, ás que se lles aplica o réxime especial establecido para as devanditas agrupacións no artigo 43 da LIS .

  Tamén deberán marcar este recadro as unións temporais de empresas reguladas na Lei 18/1982, do 26 de maio, sobre réxime fiscal de agrupacións e unións temporais de empresas e de Sociedades de desenvolvemento industrial rexional, e inscritas no rexistro especial do Ministerio de Facenda, ás que se lles aplica o réxime especial do artigo 43 da LIS , agás en relación coa regra de valoración establecida no segundo parágrafo do apartado 4 do citado artigo.

 • Recadro 00014 Agrupación europea de interese económico

  Deberán marcar este recadro as agrupacións europeas de interese económico reguladas polo Regulamento (CEE ) nº 2137/1985 do Consello, do 25 de xullo de 1985, ás que se lles aplica o réxime especial establecido nos artigos 43 e 44 da LIS .

 • Recadro 00016 Opción artigo 46.2 LIS

  Marcarán este recadro os contribuíntes do Imposto sobre Sociedades que sexan socios ou membros dunha entidade sometida ao réxime tributario especial das agrupacións de interese económico, españolas ou europeas (AIE), ou das unións temporais de empresas (UTE) regulado no Capítulo II do Título VII da LIS , para indicar que optan para que a imputación á que se refire o artigo 46.2 da LIS , realícese na mesma data de finalización do período impositivo da entidade participada sometida a este réxime especial.

  Esta opción debe realizarse na primeira declaración do Imposto en que teña que producir efecto e deberá manterse durante tres anos.