Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Liberdade de amortización do inmobilizado material novo

O  artigo 12.3.e) da  LIS establece un novo suposto de liberdade de amortización para os elementos do inmobilizado material novo que teñan escaso valor, concretamente para aqueles cuxo valor unitario non exceda de 300 euros, ata o límite de 25.000 euros referidos ao período impositivo. Se o período impositivo tivese unha duración inferior a un ano, o límite sinalado será o resultado de multiplicar 25.000 euros pola proporción existente entre a duración do período impositivo respecto do ano.

Formalización do modelo 200

En aplicación do que se dispón neste precepto, haberá que realizar os seguintes axustes nos recadros [01003] e [01004] «Liberdade de amortización inmobilizada material novo (art. 12.3.e) LIS)» da páxina 12 do modelo 200:

  • No recadro [01004] de diminucións consignarase o exceso de amortización que sobre a amortización contable resulte deducible polos gastos a que se refire a mencionada letra e) no período impositivo obxecto de declaración.

  • No recadro [01003] de aumentos consignarase o importe da amortización dos gastos referidos contabilizado no período impositivo obxecto de declaración deducida en períodos impositivos anteriores mediante a correspondente diminución ao resultado contable. Así mesmo, no suposto de transmisión do elemento que se acollese á liberdade de amortización, no período impositivo en que se transmita deberase incluír neste recadro [01003], o importe dos axustes negativos practicados con anterioridade e que aínda non se integrasen con signo positivo na base impoñible.