Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do cadro «Reserva de nivelamento» (páxina 20 bis do modelo 200)

O importe que hai que consignar nos recadros [01033] e [01034] «Reserva de nivelamento» da páxina 13 do modelo 200, será o que resulte da formalización do apartado «Redución en base impoñible» deste cadro de desagregación, da forma en que se detalla a continuación:

  • Na columna «Importe de minoración BI no Período/pendente de adicionar a inicio de período», recolleranse os importes xerados nos períodos impositivos 2015 a 2020, que estean pendentes de adicionar ao inicio do período impositivo, así como tamén o importe de minoración da base impoñible no período.

  • Na columna «Importe adicionado a base impoñible no período », recolleranse os importes correspondentes aos períodos impositivos 2015 a 2020, que se adicionen á base impoñible no período impositivo obxecto de declaración.

  • Na columna «Importe pendente de adicionar en períodos futuros», recolleranse os importes correspondentes aos períodos impositivos 2015 a 2020, que non se adicionan no período impositivo obxecto de declaración e, polo tanto, quedan pendentes de adicionar en períodos futuros.

A «fila 2020(*)» só debe cubrirse se a entidade ten reservas pendentes de integrar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.

As sociedades cooperativas deberán reflectir os importes a nivel de cota e non de base impoñible.

A continuación, seguindo a esixencia do artigo 105.3 da LIS que establece que as entidades de reducida dimensión que minoren a súa base impoñible por aplicación da reserva de nivelamento, deberán dotar unha reserva polo importe da minoración, deberán cubrir o apartado «Dotación da reserva »deste cadro de desagregación, da forma en que se detalla a continuación:

  • Na columna «Importe reserva a dotar» recolleranse os importes relativos á reserva pendente de dotar referida a cada un dos exercicios de xeración (2015 a 2020).

  • Na columna «Importe reserva dotada», recolleranse os importes relativos á reserva dotada nos exercicios 2015 a 2020, que se doten no período impositivo obxecto de declaración.

  • Na columna «Importe reserva pendente de dotación», recolleranse os importes relativos á reserva dotada nos exercicios 2015 a 2020, que quede pendente de dotación no período impositivo obxecto de declaración.

  • Na columna «Reserva disposta», recolleranse os importes relativos á reserva dotada nos exercicios 2015 a 2020, disposta no período impositivo obxecto de declaración.

A «fila 2020 (*)» só debe cubrirse se a entidade ten reservas pendentes de integrar correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2020.