Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Pagamento da débeda tributaria mediante entrega de bens integrantes do Patrimonio Histórico Español

Regulación: Artigo 125.2 LIS

O contribuínte poderá realizar o pagamento da débeda tributaria mediante entrega de bens integrantes do Patrimonio Histórico Español que estean inscritos no Inventario Xeral de Bens Mobles ou no Rexistro Xeral de Bens de Interese Cultural, de acordo co que se dispón no artigo 73 da Lei 16/1985, do 25 de xuño, do Patrimonio Histórico Español, sen que poida integrar na base impoñible as rendas positivas ou negativas que se poñan de manifesto con ocasión do devandito pagamento.

Para realizar o pagamento da débeda tributaria mediante entrega de bens integrantes do Patrimonio Histórico Español, o contribuínte deberá seguir o procedemento establecido no artigo 40 do Real decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación.

No artigo 10 da Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro, pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións e declaracións informativas de natureza tributaria, regúlase o procedemento para a presentación electrónica de autoliquidacións con resultado a ingresar, con solicitude de pagamento mediante entrega de bens do Patrimonio Histórico Español.

Para ter en conta:

En ningún caso, a presentación electrónica da autoliquidación terá, por si mesma, a consideración de solicitude de pagamento mediante a entrega de bens do Patrimonio Histórico Español.