Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Tributación de sucursais na Zona Especial Canaria de entidades que tributan en réxime de consolidación fiscal

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2018, a Lei 8/2018, do 5 de novembro, pola que se modifica a Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias, engade unha nova disposición adicional décimo cuarto bis que regula a aplicación do réxime de consolidación fiscal a entidades con sucursais na Zona Especial Canaria.

Esta disposición adicional décimo cuarto bis da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias , establece que a aplicación do tipo de gravame especial establecido o artigo 43 desta Lei no caso de sucursais da Zona Especial Canaria de entidades con residencia fiscal en España non impedirá ás devanditas entidades formar parte dun grupo fiscal que aplique o réxime de consolidación fiscal previsto no Capítulo VI do Título VII da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.

Malia o anterior, a parte da base impoñible da entidade que forme parte dun grupo fiscal e que sexa atribuíble á sucursal da Zona Especial Canaria non se incluirá na base impoñible individual da entidade para os efectos da determinación da base impoñible do grupo fiscal, sendo obxecto de declaración separada nos termos que regulamentariamente se determinen.

Debido a esta novidade introducida por esta disposición e a falta de desenvolvemento regulamentario, os contribuíntes que teñan sucursais da Zona Especial Canaria (ZEC) de entidades con residencia fiscal en España que formen parte dun grupo fiscal que aplique o réxime de consolidación fiscal, deberán presentar dous modelos 200, xa que a lei dispón que se declarará separadamente:

  1. Modelo 200 para declarar a parte de base impoñible á que se lle vai aplicar o tipo de gravame de zona ZEC:

    Deberá marcarse o recadro [00079] «Entidades ZEC en consolidación fiscal» da páxina 1 do Modelo 200, sen indicar que forma parte dun grupo fiscal, é dicir, sen marcar os recadros [00009] «Entidade dominante de grupo fiscal» ou [00010] «Entidade dependente de grupo fiscal» incluídas na devandita páxina 1.

    Esta declaración deberá cubrirse, unicamente, con datos relativos á sucursal da Zona Especial Canaria de entidades con residencia fiscal en España, tanto nas páxinas dedicadas a Balance, Conta de Perdas e Ganancias e Estado de cambios no patrimonio neto, así como os datos relativos á liquidación.

  2. Modelo 200 pola parte de base impoñible que non tributa ao tipo especial e que vai aplicar o réxime especial de consolidación:

    Deberá marcarse o recadro [00009] «Entidade dominante de grupo fiscal» ou o recadro [00010] «Entidade dependente de grupo fiscal», segundo sexa o caso, incluídas na páxina 1 do Modelo 200, sen indicar que pola parte da sucursal da Zona Especial Canaria aplica o tipo de gravame especial, é dicir, sen marcar o recadro [00079] «Entidades ZEC en consolidación fiscal».

    Esta declaración deberá cubrirse, unicamente, con datos relativos á entidade que forma parte dun grupo fiscal e que non son atribuíbles á sucursal da Zona Especial Canaria, é dicir, deberán incorporarse os datos relativos á base impoñible individual da entidade para os efectos da determinación da base impoñible do grupo fiscal, tanto nas páxinas dedicadas a Balance, Conta de Perdas e Ganancias e Estado de cambios no patrimonio neto, así como os datos relativos á liquidación da parte que aplicará o réxime de Consolidación fiscal.