Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cota íntegra previa despois da reserva de nivelamento

Este recadro só poderá ser cumprimentada cando a entidade declarante sexa unha sociedade cooperativa.

As sociedades cooperativas deberán consignar no recadro [01331] «Cota íntegra previa despois da reserva de nivelamento» da páxina 14 do modelo 200, o importe que resulte de aplicar os axustes recollidos nos recadros [01285] e [01286] «Reserva de nivelamento convertido en cotas (soas entidades do artigo 101 LIS)» correspondentes á aplicación da devandita reserva, realizando o seguinte cálculo:

Recadro [01331]= [00560] + [00210] – [00480] + [00408] – [01037] – [00561]+ [01285] - [01286]

Debe cumprirse que o resultado da operación [00560] + [00210] – [00480] + [00408] – [01037] sexa positivo e superior ou igual ao importe contido no recadro [00561], tomando os seus importes en termos absolutos.

Os recadros [00210], [00480], [00408] e [01037] só poden ser positivas, cero ou estar en branco. É dicir, non poderán ter valor negativo.