Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Determinación da cota íntegra (páxina 14 do modelo 200)

Regulación: Artigo 23 LIS

A cota íntegra das sociedades cooperativas é a suma alxébrica das cantidades resultantes de aplicar á base impoñible (positiva ou negativa) desagregada nos resultados cooperativos e extracooperativos, os tipos de gravame correspondentes, cando a devandita suma resulte positiva.

O importe da cota íntegra consignarase no recadro [00562] «Cota íntegra» da páxina 14 do modelo 200, e será o resultado da seguinte operación:

[00562] = [00560] + [00210] - [00480] + [00408] - [01037]- [00561]

O importe do recadro [00562] non poderá ser negativo en ningún caso.

Se o recadro [00562] resultase igual a cero, consignarase tamén «cero» nos recadros [00582] «Cota íntegra axustada positiva» e [00592] «Cota líquida positiva» da páxina 14 do modelo 200, pasando directamente a cubrir, se é o caso, os recadros correspondentes ás retencións do exercicio (recadros [01785] a [01799]) ata determinar a cantidade resultante da liquidación (recadros [00621] e, se é o caso [00622] relativas ao «Líquido a ingresar ou a devolver» da páxina 14 bis do modelo 200).

Nos apartados seguintes, detállase como deben calcular a cota íntegra (recadro [00562]) as sociedades cooperativas:

  1. Cota íntegra previa
  2. Perdas por deterioración do artigo 13.1 da LIS e provisións e gastos (artigos 14.1 e 14.2 da LIS) aos que se refire o artigo 11.12 da LIS (convertida en cota)
  3. Aplicación do límite do artigo 11.12 da LIS ás perdas por deterioración do artigo 13.1 LIS e ás provisións e gastos dos artigos 14.1 e 14.2 da LIS
  4. Rendas correspondentes a quitacións por acordo con acredores non vinculados de cooperativas (a nivel de cota) (Disposición adicional oitava Lei 20/1990)
  5. Rendas correspondentes á reversión de deterioracións cooperativos (a nivel cota) (Disposición transitoria 16ª.8 da LIS)
  6. Compensación de cotas por perdas de cooperativas
  7. Reserva de nivelamento convertido en cotas
  8. Cota íntegra previa despois da reserva de nivelamento