Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Cota íntegra previa

1. Tipos de gravame aplicable ás cooperativas

A cota íntegra previa (recadro [00560]) é a suma das cantidades resultantes de aplicar a cada porción da base impoñible desagregada nos resultados cooperativos e extracooperativos (recadros [00053] e [00554] da páxina 14 do modelo 200), o tipo de gravame correspondente (recadro [00558] da páxina 14 do modelo 200).

O réxime fiscal especial das cooperativas establece que as devanditas entidades deben aplicar diferentes tipos de gravame en función da súa clasificación e da natureza dos resultados:

 1. Sociedades cooperativas fiscalmente protexidas

  • 20 por cento sobre a parte da base impoñible constituída polos resultados cooperativos do período impositivo (25 por cento tratandose de sociedades cooperativas de crédito e caixas rurais )

  • 25 por cento á parte da base impoñible constituída polos resultados extracooperativos do período impositivo (30 por cento tratandose de sociedades cooperativas de crédito e caixas rurais ).

 2. Sociedades cooperativas que de acordo ao que se dispón no artigo 13 da Lei 20/1990 non teñan a consideración de fiscalmente protexidas, tributarán ao tipo de gravame xeral do 25 por cento do Imposto sobre Sociedades, pola totalidade dos seus resultados cooperativos e extracooperativos.

Sociedades cooperativasTipos de gravame
Resultados cooperativosResultados extracooperativos
Cooperativas fiscalmente protexidas 20% 25%
Cooperativas de crédito e caixas rurais 25% 30%
Cooperativas fiscalmente non protexidas 25%
(sobre a suma dos resultados cooperativos e extracooperativos)

A suma das cantidades resultantes de aplicar a cada porción da base impoñible desagregada nos resultados cooperativos e extracooperativos pode ser negativa, e o seu importe poderá compensarse con cotas íntegras positivas dos períodos impositivos seguintes, nos termos establecidos no artigo 24.1 e na disposición adicional oitava da Lei 20/1990.

Exemplo:

A base impoñible da Cooperativa Agraria «X» (fiscalmente protexida) no exercicio 2020 (que coincide co ano natural) é de 2000 euros, sendo +16.000 euros a parte constituída por resultados cooperativos e-14.000 euros a correspondente a resultados extracooperativos.

Aplicando a cada unha das porcións da base impoñible o seu tipo de gravame, resultará:

 • + 16.000 x 20 %: 3.200 euros
 • - 14.000 x 25 %: -3.500 euros
 • Cota íntegra previa (recadro [00560]): -300 euros

2. Formalización do modelo 200

Tendo en conta o que se dispón neste apartado, as sociedades cooperativas deberán cubrir o recadro [00560] «Cota íntegra previa» da páxina 14 do modelo 200 da seguinte forma:

 1. As sociedades cooperativas fiscalmente protexidas que teñen que aplicar a cada unha das partes da base impoñible (constituídas polos resultados cooperativos e extracooperativos, respectivamente) o correspondente tipo de gravame, deberán consignar neste recadro co seu signo, o resultado de realizar a seguinte operación:

  [00560] = [00553] x [00558]/100 + [00554] x 25%

 2. As sociedades cooperativas de crédito e caixas rurais consignarán neste recadro, o resultado de realizar a seguinte operación:

  [00560] = [00553] x [00558]/100 + [00554] x 30%

Aos únicos efectos de cubrir o recadro [00558] «Tipo de gravame» da páxina 14 do modelo 200, as sociedades cooperativas fiscalmente protexidas deberán consignar o tipo de gravame que corresponda aos resultados cooperativos: 20 por cento (25 por cento se se trata de cooperativas de crédito e caixas rurais).

  1. No referente ás sociedades cooperativas que non teñan a consideración de fiscalmente protexidas, que deben aplicar á totalidade dos resultados cooperativos e extracooperativos, o tipo de gravame xeral do 25 por cento, consignarán neste recadro, o resultado de realizar a seguinte operación:

   No caso das sociedades cooperativas que non teñan a consideración de fiscalmente protexidas, no recadro [00552] «Base Impoñible» da páxina 13 do modelo 200, recóllese o resultado de sumar os recadros [00553] «Resultados cooperativos» e [00554] «Resultados extracooperativos» da páxina 14 do modelo 200.

Ademais, estas sociedades que non teñen a consideración de fiscalmente protexidas deberán ter en conta o seguinte:

 • Se aplican o tipo de gravame establecido para as entidades de nova creación no artigo 29.1 da LIS (deberán marcar previamente o recadro [00071] da páxina 1 do modelo 200), consignarán no recadro [00560] o resultado de realizar a seguinte operación:

  [00560] = [00552] x 15%

 • Se aplican o tipo de gravame establecido para as entidades de nova creación na disposición transitoria vixésimo segunda da LIS (deberán marcar previamente o recadro [00063] da páxina 1 do modelo 200), consignarán no recadro [00560] o resultado de realizar a seguinte operación:

  • Se a base impoñible do período impositivo é igual ou inferior a 300.000 euros:

   [00560] = [00552] x 15%

  • Se a base impoñible do período impositivo é superior a 300.000 euros:

   [00560] = 300.000 x 15% + ([00552] – 300.000) x 20%

  No suposto de que o período impositivo destas entidades de nova creación teña unha duración inferior ao ano , o cálculo do recadro [00560] será:

  • Se a base impoñible do período impositivo é igual ou inferior a 300.000 euros x d/365:

   [00560] = [00552] x 15%

  • Se a base impoñible do período impositivo é superior a 300.000 euros x d/365:

   [00560] = 300.000 x d/365 x 15% + ([00552] – 300.000 x d/365) x 20%

   Nota: Sendo «d» o número de días de duración do período impositivo, entendendose que cando o mesmo teña 1 ano de duración conterá, en todo caso, 365 días.

Para ter en conta:

Tal como se expuxo anteriormente, no caso de sociedades cooperativas fiscalmente protexidas, o recadro [00560] «Cota íntegra previa» poderá ser negativa e consignarase con signo menos (-).

Nestes casos, a cooperativa poderá compensar o seu importe coas cotas íntegras positivas dos períodos impositivos seguintes, atendendo aos límites previstos no artigo 24.1 e na disposición adicional a oitava da Lei 20/1990.

Ademais, e con independencia da compensación indicada, se o recadro [00560] resulta negativa, a cooperativa deberá consignar «cero» nos recadros [00562], [00582] e [00592], pasando directamente a cubrir, se é o caso, os recadros correspondentes ás retencións do exercicio (recadros [01785] e seguintes), ata determinar a cantidade líquida resultante da liquidación (recadros [00621] e, se é o caso, [00622] relativas ao «Líquido a ingresar ou a devolver» da páxina 14 bis do modelo 200).