Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Compensación de cotas por perdas de cooperativas

Regulación: Artigo 24 Lei 20/1990

En relación coa compensación de perdas de períodos impositivos anteriores, hai que destacar que as sociedades cooperativas en aplicación do seu réxime fiscal especial non compensan bases impoñibles negativas nos termos do artigo 26 da LIS, senón cotas negativas de períodos impositivos anteriores.

Para ter en conta:

Polo tanto, as sociedades cooperativas non consignarán partida algunha no recadro [00547] «Compensación de bases impoñibles negativas períodos anteriores» da páxina 13 do modelo 200 en concepto de compensación de perdas, senón que a compensación das mencionadas cotas negativas efectuarase no recadro [00561] «Compensación de cotas por perdas de cooperativas» da páxina 14 do modelo 200.

Límites á compensación de cotas negativas

No referente aos límites cuantitativos para a compensación das cotas negativas, o artigo 24.1 da Lei 20/1990 establece que se a suma alxébrica das cantidades resultantes de aplicar ás bases impoñibles, positivas ou negativas, os tipos de gravame correspondentes resultase negativa, o seu importe poderá compensarse pola cooperativa coas cotas íntegras positivas dos períodos impositivos seguintes, tendo en conta os seguintes límites:

 • Sociedades cooperativas cuxo importe neto da cifra de negocios sexa inferior a 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data do inicio do período impositivo, poderán compensar cotas íntegras negativas co límite do 70 por cento da cota íntegra previa á súa compensación.

 • Sociedades cooperativas cuxo importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros durante os 12 meses anteriores á data do inicio do período impositivo, a disposición adicional oitava da Lei 20/1990 establece que o límite do 70 por cento do artigo 24.1 da citada Lei 20/1990, substituirase polos seguintes:

  • O 50 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns de euros.

  • O 25 por cento, cando nos referidos 12 meses o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 60 millóns de euros.

A limitación á compensación de cotas negativas non resultará de aplicación no importe das rendas correspondentes a quitacións e esperas consecuencia dun acordo cos acredores non vinculados co contribuínte.

En todo caso , serán compensables no período impositivo cotas íntegras polo importe que resulte de multiplicar 1 millón de euros ao tipo medio de gravame da entidade, calquera que sexa o importe neto da cifra de negocios.

No referente ao límite temporal ##1##para a compensación das cotas negativas, as cotas íntegras negativas poderanse compensar coas cotas íntegras positivas dos períodos impositivos seguintes sen límite temporal algún.

Comprobación da Administración

Segundo establécese no artigo 24.1 da Lei 20/1990, o dereito da Administración para comprobar as cotas negativas compensadas ou pendentes de compensación prescribirá aos 10 anos contado desde o día seguinte a aquel en que finalice o prazo establecido para presentar a declaración do Imposto sobre Sociedades correspondentes ao período impositivo en que se xerou o dereito á súa aplicación.

Transcorrido o devandito prazo, a sociedade cooperativa deberá acreditar as cotas negativas cuxa compensación pretenda, mediante a exhibición da declaración do Imposto e a contabilidade, con acreditación do seu depósito durante o citado prazo no Rexistro Mercantil.

Formalización do modelo 200 (páxina 22)

O recadro [00561] «Compensación de cotas por perdas de cooperativas» da páxina 14 do modelo 200 cubrirase exclusivamente cando a entidade declarante sexa unha sociedade cooperativa cuxa cota íntegra previa do exercicio (recadro [00560]) sexa positiva, sempre que teña pendente de compensar algunha cota íntegra previa de signo negativo procedente de exercicios anteriores e decídase a súa compensación, total ou parcial, na presente declaración.

Para ter en conta:

Para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2019, deberase incluír na páxina 21 do modelo 200, información sobre o importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo, para os efectos de determinar a aplicación dos límites á compensación das cotas negativas por perdas das cooperativas nos termos previstos no artigo 24.1 da Lei 20/1990.

Con esta finalidade, ao cubrir o recadro [00561] abrirase unha xanela de desagregación (agás nos supostos que xa se cumprimentase previamente o cadro da páxina 21 do modelo 200), en que o contribuínte deberá indicar se o importe neto da cifra de negocios durante os doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo foi inferior a 20 millóns, polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns ou polo menos de 60 millóns de euros. A opción marcada polo contribuínte trasladarase ao cadro «Importe neto da cifra de negocios dos doce meses anteriores á data de inicio do período impositivo» da páxina 21 do modelo 200.

A opción marcada polo contribuínte tera en contase tamén para determinar os límites no cálculo das correccións contables derivadas da aplicación do artigo 11.12 da LIS , da compensación de bases impoñibles negativas e das deducións por dobre imposición, polo que unha vez cumprimentado o cadro da páxina 21 do modelo 200, non se volverá a mostrar noutras pantallas.

O importe que hai que consignar no recadro [00561] será o que resulte da formalización do cadro de desagregación «Detalle de compensación de cotas» da páxina 22 do modelo 200.

Neste cadro, as sociedades cooperativas deberán detallar para cada ano de que procedan as cotas negativas, o importe pendente de compensar.

Para ter en conta: 

O total da columna «Aplicada nesta liquidación »que se recolle no recadro [00561] do cadro de desagregación «Detalle de compensación de cotas» da páxina 22 do modelo 200, trasladarase ao recadro [00561] da páxina 14 do devandito modelo.

O importe do recadro [00561] «Compensación de cotas por perdas de cooperativas» non poderá exceder, en ningún caso, da cantidade positiva reflectida no recadro [00560] «Cota íntegra previa».

En aplicación do anterior, no recadro [00561] «Compensación de cotas por perdas de cooperativas» da páxina 14 do modelo 200, as sociedades cooperativas deberán consignar o importe total das cotas compensadas nesta liquidación, tendo en conta os seguintes límites:

 • Cando nos 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo o importe neto da cifra de negocios sexa inferior a 20 millóns de euros, as sociedades cooperativas deberán aplicar o límite do 70 por cento sobre o resultado de restar á cota íntegra previa (recadro [00560]), as rendas correspondentes á reversión de deterioracións (recadro [01510]). Ao resultado desta operación, se lle sumará o recadro [01510] para obter o importe que hai que consignar no recadro [00561] «Compensación de cotas por perdas de cooperativas».

  Recadro [00561] = 70% x (recadro [00560] + recadro [00210] - recadro [00480] + recadro [00408] - recadro [01037] - recadro [01510]) + (recadro [01510])

 • Cando nos 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 20 millóns de euros, pero inferior a 60 millóns de euros, as sociedades cooperativas deberán aplicar o límite do 50 por cento sobre o resultado de restar á cota íntegra previa (recadro [00560]), as rendas correspondentes ás quitacións por acordo con acredores non vinculados (recadro [00593]) e á reversión de deterioracións (recadro [01510]). Ao resultado desta operación, se lle sumará os recadros [00593] e [01510] para obter o importe que hai que consignar no recadro [00561] «Compensación de cotas por perdas de cooperativas».

  Recadro [00561] = 50% x (recadro [00560] + recadro [00210] - recadro [00480] + recadro [00408] – recadro [01037] - recadro [00593]- recadro [01510]) + (recadro [01510] + recadro [00593])

 • Cando nos 12 meses anteriores á data en que se inicie o período impositivo o importe neto da cifra de negocios sexa polo menos de 60 millóns de euros, as sociedades cooperativas deberán aplicar o límite do 25 por cento sobre o resultado restar á cota íntegra previa (recadro [00560]), as rendas correspondentes ás quitacións por acordo con acredores non vinculados (recadro [00593]) e á reversión de deterioracións (recadro [01510]). Ao resultado desta operación, se lle sumará os recadros [00593] e [01510] para obter o importe que hai que consignar no recadro [00561].

  Recadro [00561] = 25% x (recadro [00560] + recadro [00210] - recadro [00480] + recadro [00408] – recadro [01037] - recadro [00593]- recadro [01510]) + (recadro [01510] + recadro [00593])

Lembre:

En todo caso, serán compensables no período impositivo cotas íntegras polo importe que resulte de multiplicar 1 millón de euros ao tipo medio de gravame da entidade, calquera que sexa o importe neto da cifra de negocios.