Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Perdas por deterioración do artigo 13.1 da LIS e provisións e gastos (artigos 14.1 e 14.2 da LIS) aos que se refire o artigo 11.12 da LIS (convertida en cota)

Regulación: Disposición adicional sétima Lei 20/1990

As dotacións por deterioración de créditos e outros activos e de determinadas provisións ás que se refire o artigo 11.12 da LIS, que xerasen activos por imposto diferido, integraranse na cota íntegra positiva, en función do tipo de gravame que corresponda, co límite da devandita cota sen ter en conta a súa integración nin a compensación de cotas negativas.

Formalización do modelo 200

A sociedade cooperativa deberá consignar nos recadros [00210] e [00480] «Perdas por deterioración do art. 13.1 LIS e provisións e gastos (art. 14.1 e 14.2 LIS) aos que se refire o art. 11.12 LIS (convertida en cota)» da páxina 14 do modelo 200, os axustes que correspondan en aplicación dos criterios de imputación que establece o artigo 11.12 da LIS respecto das dotacións por deterioración dos créditos ou outros activos derivados das posibles insolvencias dos debedores non vinculados co contribuínte, non debidos por entidades de dereito público e cuxa deducibilidade non se produza por aplicación do que se dispón no artigo 13.1.a) desta Lei, así como os derivados da aplicación dos apartados 1 e 2 do artigo 14 desta Lei, correspondentes a dotacións ou achegas a sistemas de previsión social e, se é o caso, prexubilación, que xerasen activos por imposto diferido, e aos que resulte de aplicación o dereito establecido no artigo 130 desta Lei:

  • No recadro [00210] de aumentos, deberán consignar a nivel de cota o importe correspondente a esas perdas por deterioración, dotación ou achega realizada polo contribuínte que teñen a consideración de gasto contable no período obxecto de declaración, pero que non son deducibles fiscalmente segundo o que se establece nos artigos 13.1 e 14.1 e 14.2 da LIS .

  • Non obstante, cando nun período impositivo posterior ao da súa contabilización como gasto contable:

    • Prodúzanse as circunstancias establecidas nos artigos 13.1 e 14.1 e 14.2 da LIS e o devandito gasto contable pasa a ser fiscalmente deducible, as sociedades cooperativas deberán realizar a nivel de cota un axuste negativo no recadro [00480] de diminucións.

    • Prodúzase a reversión da deterioración ou a recuperación contable do gasto, as sociedades cooperativas deberán realizar a nivel de cota no recadro [00480] un axuste negativo para eliminar o ingreso contable rexistrado no seu día.

      Este axuste realizarase no caso de que non se integrasen fiscalmente os referidos gastos, de acordo co criterio de imputación establecido na disposición adicional sétima da Lei 20/1990. Se os devanditos gastos se imputasen fiscalmente, de forma total ou parcial, a reversión contable dos mesmos terá efectos fiscais na parte correspondente.

Para ter en conta:

Nos recadros [00210] e [00480] débese consignar as dotacións ás que se refire o artigo 11.12 da LIS , pero sen ter en conta o límite de integración na base impoñible destes gastos establecidos no devandito artigo. A aplicación do devandito límite incluirase nos recadros [00408] e [01037] «Aplicación do límite do art. 11.12 LIS ás perdas por deterioración do art. 13.1 LIS e provisións e gastos (art. 14.1 e 14.2 LIS)» da páxina 14 do modelo 200, da forma que se explica no apartado «Aplicación do límite do artigo 11.12 da LIS ás perdas por deterioración do artigo 13.1 LIS e as provisións e gastos dos artigos 14.1 e 14.2 da LIS».

Os recadros [00210], [00480], [00408] e [01037] só poden ter valor positivo, cero ou estar en branco, pero nunca valor negativo.

En relación a estes recadros, consulte tamén o apartado «Formalización do cadro Dotacións por deterioración de créditos ou outros activos derivados das posibles insolvencias dos debedores non vinculados co contribuínte e outras do art. 11.12 LIS con posibilidade de conversión en crédito esixible» da páxina 20 quater do modelo 200, que se explica no Capítulo 5 deste Manual.