Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2020.

Formalización do cadro da páxina 20 quater do modelo 200

Os contribuíntes que, de acordo ao visto nos apartados anteriores, integren na base impoñible correspondente ao período impositivo de declaración, os gastos que non foron deducibles no período impositivo en que se contabilizaron, nos termos establecidos no artigo 11.12 da LIS, deberán cubrir o cadro «Dotacións por deterioración de créditos ou outros activos derivados das posibles insolvencias dos debedores non vinculados co contribuínte e outras do   art. 11.12 LIS con posibilidade de conversión en crédito esixible» da páxina 20  quater do modelo 200 da maneira que se explica a continuación.

 • Dentro do bloque «Dotacións pendentes de integración a principio do período/xerado no propio período», distínguense dúas columnas:

  • Na columna «Que non cumpriron condicións de deducibilidade fiscal», consignaranse os importes relativos a eses gastos aos que se refire o artigo 11.12 da LIS que non foron deducibles fiscalmente no período impositivo en que se contabilizaron e que, polo tanto, xeraron activos por imposto diferido. É dicir, consignarase o importe das dotacións ás que se refire o artigo 11.12 da LIS xeradas nos exercicios 2007 e anteriores, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente, que están pendentes de integrar na base impoñible no período impositivo obxecto de declaración e que non cumpren no devandito período impositivo as condicións de deducibilidade fiscal.

  • Na columna «Que cumpriron condicións de deducibilidade fiscal pero non integradas por aplicación do límite », consignaranse os importes relativos a eses gastos aos que se refire o artigo 11.12 da LIS que non foron deducibles fiscalmente no período impositivo en que se contabilizaron polo que xeraron activos por imposto diferido, e que no período impositivo obxecto de declaración pasan a ser deducibles fiscalmente. É dicir, consignarase o importe das dotacións ás que se refire o artigo 11.12 da LIS xeradas nos exercicios 2007 e anteriores, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, respectivamente, que están pendentes de integrar na base impoñible no período impositivo obxecto de declaración e que cumprindo no devandito período as condicións de deducibilidade, non se poden integrar pola aplicación do límite establecido no artigo 11.12 da LIS .

  • Na columna «Dotacións integradas nesta liquidación »consignaranse os importes relativos a eses gastos aos que se refire o artigo 11.12 da LIS , que no período impositivo obxecto de declaración cumpren as condicións de deducibilidade fiscal, e que se poden integrar na base impoñible do devandito período, de acordo ao que se dispón no artigo 11.12 da LIS . É dicir, consignarase o importe das dotacións ás que se refire o artigo 11.12 da LIS xeradas nos exercicios 2007 e anteriores, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 respectivamente, que se integran na base impoñible do período impositivo obxecto de declaración.

  • Na columna «Dotacións aplicadas pola conversión dos activos por imposto diferido» consignaranse as dotacións xeradas no período impositivo que se correspondan cos activos por imposto diferido que fosen convertidos polo contribuínte por cumprir cos requisitos do artigo 130 da LIS . É dicir, consignarase o importe das dotacións correspondentes aos exercicios 2007 e anteriores, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente, que xerasen activos por imposto diferido sobre os que se aplicase o dereito de conversión establecido no artigo 130 LIS.

 • Dentro do bloque «Dotacións pendentes de integración períodos futuros», distinguimos dúas columnas:

  • Na columna «Que non cumpriron condicións de deducibilidade fiscal», consignaranse os importes relativos a eses gastos aos que se refire o artigo 11.12 da LIS que non foron deducibles fiscalmente no período impositivo en que se contabilizaron e polo que xeraron activos por imposto diferido, que no período impositivo obxecto de declaración, quedan pendentes de integración na base impoñible de períodos futuros. É dicir, consignarase o importe desas dotacións ás que se refire o artigo 11.12 da LIS xeradas nos exercicios 2007 e anteriores, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente, que quedan pendentes de integrar na base impoñible de períodos futuros, segundo o referido no apartado anterior.

  • Na columna «Que cumpriron condicións de deducibilidade fiscal pero non integradas por aplicación do límite », consignaranse os importes relativos a eses gastos aos que se refire o artigo 11.12 da LIS que son deducibles no período impositivo obxecto de declaración, pero non se poden integrar na base impoñible do devandito período por aplicación do límite establecido no artigo 11.12 da LIS , polo que quedan pendentes de integración en períodos impositivos futuros. É dicir, consignarase o importe desas dotacións ás que se refire o artigo 11.12 da LIS xeradas nos exercicios 2007 e anteriores, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, respectivamente, que quedan pendentes de integrar na base impoñible de período futuro, segundo o referido no apartado anterior.

   Para ter en conta:

   Os importes consignaranse a nivel de base, agás nos casos das sociedades cooperativas, cuxos importes se referirán á cota.

   Os recadros correspondentes á fila «2020 (*)», só deben cubrirse no caso en que a entidade teña dotacións pendentes de integrar correspondentes a un período impositivo iniciado en 2020, anterior ao que agora é obxecto de declaración.